Sprievodca štatistikou eurozóny. Stručné vysvetlenia štatistických pojmov v praktickom formáte

Sadzba €STR sa od svojho zavedenia 2. októbra 2019 pohybovala v rozmedzí -0,583 až -0,511. Dňa 29. marca 2021 sa nachádzala na úrovni -0,570. Od októbra 2019 sa objemy obchodovania prevažne pohybovali od 30 mld. € do 50 mld. € za obchodný deň.

31. marec 2021

Krátkodobá eurová sadzba (euro short-term rate – €STR) je referenčná sadzba, ktorá vyjadruje náklady hlavných bánk v eurozóne na jednodňové nezabezpečené úvery v eurách. Sadzba €STR, ktorá nahrádza sadzbu EONIA (euro overnight index average), má byť základom mnohých typov finančných obchodov.

Európska centrálna banka (ECB) je správcom sadzby €STR a podľa usmernenia ECB/2019/19 nesie celkovú zodpovednosť za jej určovanie.

€STR sa počíta na základe reálnych transakcií na peňažnom trhu, pri ktorých banky v eurozóne prijímajú jednodňové vklady od finančných spoločností vrátane bánk a nebankových subjektov. Používané údaje vychádzajú z denných štatistík peňažného trhu ECB, čo zaručuje jednotnú metodiku a publikovanie harmonizovaných štatistických údajov za eurozónu.

Od svojho zavedenia v októbri 2019 do marca 2020 bola sadzba €STR pomerne stabilná a zaznamenávala len nevýznamné denné zmeny v dôsledku aktivity na trhu. Začiatkom marca 2020 sadzba €STR vzrástla a na zvýšenej úrovni zostala približne po dobu jedného mesiaca. Následne sa znížila a odvtedy s výnimkou niekoľkých dočasných výkyvov celkovo klesá (graf 1).

Na minimalizovanie vplyvu krajných hodnôt na €STR sa pri výpočte eliminujú všetky úrokové sadzby pod 25. percentilom a nad 75. percentilom na základe objemov transakcií. V záujme transparentnosti variácie úrokových sadzieb podkladových transakcií sa však denne publikujú i úrokové sadzby na úrovni 25. a 75. percentilu.

Sadzby na úrovni 25. a 75. percentilu sa v priemere pohybujú približne na úrovni -0,57 %, resp. -0,53 %.

Graf 1 Vývoj úrokovej sadzby €STR od jej zavedenia 2. októbra 2019 (%)

25. percentil €STR 75. percentil

Zdroj: Štatistika ECB.

Počas prvých piatich mesiacov od zavedenia €STR bol objem transakcií použitých na jej výpočet celkovo stabilný – od 1. októbra 2019 do 28. februára 2020 v priemere okolo 32 mld. € za deň – hoci počas sviatkov koncom decembra a začiatkom januára bol zaznamenaný sezónny pokles. Obdobie od marca 2020 bolo o niečo volatilnejšie. Objem denných transakcií bol v porovnaní s predchádzajúcim obdobím spravidla vyšší a v apríli 2020 dosiahol maximum 59 mld. €.

Päť najväčších bánk v priemere tvorilo približne 54 % celkového denného objemu transakcií od 2. októbra 2019. Ich podiel je dlhodobo stabilný.

V záujme transparentnosti sa denné objemy transakcií použitých pri výpočte sadzby €STR zverejňujú na internetovej stránke ECB.

Úvod

Krátkodobá eurová sadzba (€STR) bola zavedená 2. októbra 2019 ako nová sadzba nezabezpečených jednodňových úverov pre eurové peňažné trhy. Sadzba €STR má vyjadrovať náklady banky na získanie jednodňového úveru od iných bánk a finančných inštitúcií bez poskytnutia zábezpeky („nezabezpečeného“ úveru).

Ako referenčná úroková sadzba €STR plní významnú úlohu tak vo finančnom a bankovom systéme, ako aj v ekonomike ako celku. Je užitočným základom mnohých typov finančných obchodov, najmä na trhu s derivátmi.

€STR postupne nahrádza sadzbu EONIA (euro overnight index average). Na rozdiel od sadzby EONIA, ktorá je sadzbou medzibankových úverov, je €STR založená na úverových transakciách so širším súborom finančných protistrán (nielen bánk). Ide o transakcie vykazované na základe nariadenia ECB/2014/48 o štatistike peňažných trhov. Cieľom koncepcie a implementácie €STR je, aby bola konzistentná s osvedčenými medzinárodnými postupmi stanovenými v zásadách Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere (IOSCO) pre finančné referenčné hodnoty.

Vďaka širšiemu spektru protistrán v porovnaní so sadzbou EONIA sadzba €STR reprezentuje aktívny trh a predstavuje tak verný obraz úrokových sadzieb nezabezpečených jednodňových úverov v eurozóne. EONIA sa od 2. októbra 2019 počíta pripočítaním rozpätia vo výške 8,5 bázického bodu k sadzbe €STR. EONIA sa prestane zverejňovať 3. januára 2022.

Ako sa sadzba €STR počíta?

€STR sa zverejňuje každý obchodný deň systému TARGET2 na základe transakcií v segmente jednodňových nezabezpečených vkladov s pevnou úrokovou sadzbou. Počíta sa ako objemovo vážený orezaný priemer zaokrúhlený na tri desatinné miesta, a to nasledujúcim spôsobom: i) transakcie v hodnote nad 1 mil. € sa zoradia vzostupne podľa úrokovej sadzby, ii) transakcie na každej hladine úrokovej sadzby sa agregujú, iii) spodných a horných 25 % v objemovom vyjadrení sa eliminuje, a iv) zo zostávajúcich 50 % objemovo váženého rozdelenia úrokových sadzieb sa vypočíta priemer.

Ak počet vykazujúcich bánk klesne pod dvadsať alebo ak päť bánk tvorí 75 % alebo viac celkového objemu transakcií, sadzba sa počíta mimoriadnym spôsobom. V takom prípade sa €STR počíta ako kombinácia sadzby z predchádzajúceho obchodného dňa TARGET2 a teoretickej sadzby určenej bežným spôsobom na základe dostupných transakcií za predmetný deň, pričom sa používa objemovo vážený priemer údajov za obidva dni.

ECB aktuálnu sadzbu €STR zverejňuje o 8.00 h SEČ. Ak ECB sadzbu €STR nezverejní do 9.00 h SEČ, platí sadzba z predchádzajúceho obchodného dňa TARGET2.

Ako sa kontroluje kvalita údajov použitých na výpočet sadzby €STR?

Proces riadenia kvality údajov zahŕňa sériu postupov validácie a kontrol kvality, ktoré overujú presnosť údajov v súlade s nariadením o štatistike peňažných trhov.

ECB a národné centrálne banky tieto kontrolné mechanizmy vyvinuli v záujme plnenia štandardov kvality. V rámci validácie sa overuje, či informácie predkladané vykazujúcimi subjektmi vyhovujú požadovaným technickým normám, a označujú sa transakcie s chýbajúcimi alebo potenciálne chybnými údajmi. Kontroly kvality prebiehajú na základe stanovených algoritmov na odhalenie krajných hodnôt a nezvyčajných transakcií.

Súbežne s procesom riadenia kvality údajov sa vykonáva postup pri nedodržaní štatistických požiadaviek, ktorého účelom je monitorovať a vymáhať dodržiavanie minimálnych štandardov zo strany vykazujúcich subjektov. Minimálne štandardy sú stanovené v nariadení o štatistike peňažných trhov.

Metodika a pravidlá sa pravidelne prehodnocujú, aby metodika adekvátne merala a vystihovala sledovanú hladinu sadzieb a aby postupy a pravidlá boli účinné.

Na zvýšenie transparentnosti sa spolu s výškou sadzby €STR zverejňujú i tieto súvisiace informácie: celková nominálna hodnota spôsobilých transakcií pred orezaním, počet bánk vykazujúcich transakcie pred orezaním, počet spôsobilých transakcií pred orezaním, percentuálny podiel celkovej nominálnej hodnoty transakcií vykázaných piatimi bankami s najväčším podielom v uvedený deň, spôsob výpočtu (bežný alebo mimoriadny) a sadzby na úrovni 25. a 75. percentilu (s presnosťou na dve desatinné miesta).

Kde sa €STR a súvisiace štatistické údaje zverejňujú?

€STR sa zverejňuje na internetovej stránke ECB o 8.00 h SEČ, prostredníctvom platformy ECB na šírenie trhových informácií a v databáze ECB Statistical Data Warehouse (SDW). Do 9.00 h SEČ môže byť sadzba revidovaná, doteraz sa to však nestalo.

Definícia pojmov použitých v tomto sprievodcovi

Štatistika peňažného trhu sa zostavuje na základe údajov o jednotlivých transakciách od vzorky hlavných vykazujúcich subjektov v eurozóne a poskytuje informácie o nasledujúcich segmentoch eurového peňažného trhu: zabezpečené a nezabezpečené úvery, devízové swapy a jednodňové indexové swapy. Sadzba €STR vychádza z transakcií uskutočnených v nezabezpečenom segmente. Údaje o peňažnom trhu vychádzajú z nariadenia o štatistike peňažných trhov.

V rámci súboru údajov predkladaných v rámci štatistiky peňažných trhov sú transakcie rozdelené na prijaté a poskytnuté úvery.

Prijaté úvery sú transakcie, pri ktorých vykazujúca banka prijíma finančné prostriedky v eurách so splatnosťou do jedného roka.

Poskytnuté úvery sú transakcie, pri ktorých vykazujúca banka poskytuje finančné prostriedky v eurách so splatnosťou do jedného roka.

Nezabezpečený segment trhu je jedným zo štyroch segmentov peňažného trhu, pri ktorých vykazujúce subjekty vykazujú údaje ECB alebo svojej príslušnej národnej centrálnej banke. Nezabezpečený segment trhu zahŕňa:

  • všetky prijaté úvery v eurách so splatnosťou do jedného roka od finančných inštitúcií, verejnej správy a nefinančných spoločností, ktoré sú na účely pomeru likviditného krytia v rámci Bazileja III zaradené medzi „veľkoobchodné“, predovšetkým nezabezpečené vklady, vklady splatné na požiadanie a emisie krátkodobých dlhových cenných papierov s pevnou alebo premenlivou úrokovou sadzbou,
  • všetky úvery v eurách poskytnuté iným úverovým inštitúciám so splatnosťou do jedného roka prostredníctvom nezabezpečených vkladov a vkladov splatných na požiadanie či prostredníctvom kúpy krátkodobých dlhových cenných papierov s pevnou alebo premenlivou úrokovou sadzbou so splatnosťou do jedného roka od vydávajúcich úverových inštitúcií.

Vykazované transakcie s jednodňovou splatnosťou sú transakcie uskutočnené a vyrovnané v ten istý deň a splatné v nasledujúci obchodný deň systému TARGET2. Splatnosť vkladov splatných na požiadanie a iných nezabezpečených úverov splatných na požiadanie sa vždy klasifikuje ako jednodňová, s výnimkou nástrojov, ktoré nie sú splatné, vypovedané alebo uzavreté do druhého dňa.

Sadzba transakcie je úroková sadzba vyjadrená v súlade s konvenciou peňažného trhu ACT/360, pri ktorej bol dohodnutý vklad a ktorou sa úročí požičaná hotovosť.

Celková nominálna hodnota je absolútna suma všetkých spôsobilých transakcií uzavretých počas daného dňa.

Viac informácií o krátkodobej úrokovej sadzbe €STR (nepreložené tituly len v angličtine):

Overview of the euro short-term rate (€STR)

The euro short-term rate (€STR) methodology and policies

Krátkodobá eurová sadzba (€STR)

Communication policy on €STR

€STR Annual Methodology Review

Čo sú to referenčné sadzby, prečo sú dôležité a prečo sa v súčasnosti reformujú?

Recommendations of the working group on euro risk-free rates on the EONIA to €STR legal action plan

Report by the working group on euro risk-free rates on the financial accounting implications of the transition from EONIA to the €STR and the introduction of €STR-based fallbacks for EURIBOR

Report by the working group on euro risk-free rates on the impact of the transition from EONIA to the €STR on cash and derivatives products

Report by the working group on euro risk-free rates on the risk management implications of the transition from EONIA to the €STR and the introduction of €STR-based fallbacks for EURIBOR

Goodbye EONIA, welcome €STR!

Report by the working group on euro risk-free rates on €STR fallback arrangements

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1265 z 10. júla 2019 o krátkodobej eurovej sadzbe (€STR) (ECB/2019/19) (Ú. v. EÚ L 199, 26.7.2019, s. 8)

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/496 z 19. marca 2020, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2019/1265 o krátkodobej eurovej sadzbe (€STR) (ECB/2020/15) (Ú. v. EÚ L 106, 6.4.2020, s. 1)

Principles for Financial Benchmarks, Final Report, IOSCO, July 2013

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 1333/2014 z 26. novembra 2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2014/48) (Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 97)

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/1599 z 10. septembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2015/30) (Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 45).

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/113 zo 7. decembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2018/33) (Ú. v. EÚ L 23, 25.1.2019, s. 19) 

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/1677 z 27. septembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2019/29) (Ú. v. EÚ L 257, 8.10.2019, s. 18)

New benchmark rates, new challenges: introducing the €STR in the euro area

Štatistické vykazovanie peňažného trhu

What is the transition from EONIA to €STR (€uro Short-Term Rate)

Implementation of Basel III in the euro area

Reporting instructions for the electronic transmission of money market statistical reporting (MMSR)

Údaje o krátkodobej eurovej sadzbe €STR sú uvedené v databáze ECB Statistical Data Warehouse.

Všetky údajové rady použité v tomto materiáli sú k dispozícii na stiahnutie na konci textu.