Täsmätietoa euroalueen tilastoista – tilastoja ja niiden lyhyitä selityksiä on myös helppo jakaa.

€STR-korko on 2.10.2019 jälkeen vaihdellut välillä -0,583 ja -0,511, ja 29.3.2021 se oli -0,570. Lokakuun 2019 jälkeen kaupankäynnin päiväkohtaiset volyymit ovat yleensä olleet 30–50 miljardia euroa.

31.3.2021

Euromääräisten markkinoiden lyhyt korko (€STR) on viitekorko, joka kuvastaa suurten euroalueen pankkien euromääräisten vakuudettomien yön yli -lainojen kustannuksia. Sitä odotetaan käytettävän viitekorkona monenlaisissa rahoitussopimuksissa, sillä se korvaa eoniakoron (eli euroalueen pankkien keskinäisten yön yli -luottojen toteutuneen painotetun keskikoron).

€STR-korkoa hallinnoi Euroopan keskuspankki (EKP), jolla on kokonaisvastuu sen määrittämisestä suuntaviivojen EKP/2019/19 mukaisesti.

€STR-koron laskenta perustuu rahamarkkinoiden toteutuneisiin transaktioihin, joissa euroalueen pankit saavat yön yli -talletuksia rahoituslaitoksilta, kuten pankeilta ja pankkisektorin ulkopuolisilta rahoitusalan yrityksiltä. Tiedot perustuvat rahamarkkinatilastoja koskevaan EKP:n päivittäiseen raportointiin, jonka ansiosta euroalueelta julkaistaan yhtenäisiin menetelmiin perustuvia yhdenmukaisia tilastoja.

€STR-korko julkaistiin ensimmäisen kerran lokakuussa 2019, ja maaliskuuhun 2020 saakka se pysyi varsin vakaana lukuun ottamatta markkinatoimien aiheuttamia vähäisiä päivittäisiä muutoksia. Maaliskuun 2020 alussa €STR-korko nousi ja pysyi korkeana noin kuukauden. Sen jälkeen €STR-korko on yleisesti ottaen laskenut ja heilahdellut vain ajoittain (ks. kuvio 1).

Jotta äärihavainnot vaikuttaisivat €STR-korkoon mahdollisimman vähän, kaikki transaktioiden määrään perustuvat alakvartiilia alemmat ja yläkvartiilia korkeammat korot on poistettu laskennasta. Myös ala- ja yläkvartiilissa olevat korot julkaistaan päivittäin, jotta korkojen perustana olevissa transaktioissa maksettujen korkojen vaihtelu tulisi selkeästi esiin.

Korot ovat olleet alakvartiilissa keskimäärin -0,57 % ja yläkvartiilissa keskimäärin -0,53 %.

Kuvio 1. €STR-koron kehitys sen käyttöönottopäivän 2.10.2019 jälkeen (prosentteina)

Alakvartiili €STR Yläkvartiili

Lähde: EKP:n tilastot

€STR-koron laskennassa käytetty transaktioiden volyymi pysyi jokseenkin vakaana ensimmäiset viisi kuukautta koron käyttöönotosta ja oli keskimäärin noin 32 miljardia euroa päivässä 1.10.2019 ja 28.2.2020 välisenä aikana. Joulukuun lopusta tammikuun alkuun kestäneen lomakauden aikana volyymi pieneni kausiluontoisesti. Maaliskuun 2020 jälkeen volyymissa on ilmennyt hieman enemmän vaihtelua. Transaktioiden päivittäinen volyymi on yleisesti ottaen kasvanut, ja suurimmillaan se oli tähän mennessä 59 miljardia euroa huhtikuussa 2020.

Viiden suurimman pankin osuus transaktioiden päivittäisestä kokonaisvolyymista on ollut keskimäärin noin 54 prosenttia 2.10.2019 jälkeen. Osuus on pysynyt jokseenkin vakaana.

Avoimuuden lisäämiseksi €STR-koron laskennassa käytettävien transaktioiden päivittäiset volyymit julkaistaan EKP:n verkkosivuilla.

Johdanto

Euromääräisten markkinoiden lyhyt korko (€STR) otettiin käyttöön 2.10.2019. Se on uusi euromääräisten markkinoiden vakuudeton yön yli -korko. €STR-korko kuvastaa korkoa, jolla pankki saa ilman vakuuksia yön yli ‑luottoa muilta pankeilta ja rahoituslaitoksilta.

Koska €STR on korkojen vertailuarvo eli viitekorko, sen odotetaan palvelevan tärkeää tarkoitusta sekä rahoitus- että pankkijärjestelmässä ja koko taloudessa. Se tarjoaa hyvän perustan kaikenlaisille rahoitussopimuksille varsinkin johdannaismarkkinoilla.

€STR korvaa vähitellen euroalueen pankkien keskinäisten yön yli -lainojen painotetun keskikoron eli eonian (euro overnight index average). €STR eroaa eoniasta siinä, että eonia on pankkien välisen luotonannon korko, kun taas €STR perustuu ottolainaukseen laajemmalta joukolta rahoitusalan vastapuolia (muiltakin kuin pankeilta). Tällaisen ottolainauksen tiedot raportoidaan rahamarkkinatilastoasetuksen (EKP/2014/48) mukaisesti. €STR-koron suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettu parhaita kansainvälisiä käytäntöjä, jotka sisältyvät rahoitusalan vertailuarvoja koskeviin kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien järjestön IOSCOn periaatteisiin.

Laajempi vastapuolten joukko kuin eoniakoron tapauksessa takaa sen, että €STR kertoo aktiivisten markkinoiden tilanteen ja antaa siten luotettavan kuvan vakuudettoman yön yli -ottolainauksen korosta euroalueella. Eoniakorko on laskettu 2.10.2019 lähtien lisäämällä €STR-korkoon 8,5 peruspistettä. Eoniakorkoa julkaistaan 3.1.2022 saakka.

Miten €STR-korko lasketaan?

€STR julkaistaan jokaisena TARGET2-pankkipäivänä vakuudettomien, kiinteäkorkoisten yön yli -talletusten pohjalta. €STR lasketaan volyymilla painotettuna, leikattuna keskiarvona kolmen desimaalin tarkkuudella seuraavasti: yli 1 miljoonan euron suuruiset transaktiot järjestetään niiden koron perusteella (alimmasta korosta korkeimpaan), 2) kullakin korkotasolla esiintyvät transaktiot yhdistetään, 3) volyymiltaan suurimmat ja pienimmät 25 % poistetaan ja 4) jäljellä oleville 50 prosentille lasketaan keskikorko volyymilla painotetusta korkojakaumasta.

Jos raportoivien pankkien lukumäärä on alle 20 tai jos viiden pankin osuus transaktioiden kokonaisvolyymista on 75 % tai suurempi, €STR lasketaan varamenetelmällä. Tällöin €STR lasketaan yhdistämällä edellisen TARGET2-pankkipäivän korko siihen korkoon, joka saataisiin laskemalla kyseisenä päivänä tehtyjen transaktioiden korko vakiomenetelmällä käyttäen molempien päivien volyymilla painotettua keskiarvoa.

EKP julkaisee €STR-koron aina klo 8.00 Keski-Euroopan aikaa. Jos EKP ei julkaise €STR-korkoa viimeistään klo 9.00 Keski-Euroopan aikaa, korkona käytetään edellisen TARGET2-pankkipäivän korkoa.

Miten €STR-koron perustana olevien tietojen laatu tarkastetaan?

Tietojen laadunhallintaprosessi pitää sisällään useita validointi- ja laaduntarkastuksia, joissa tietojen oikeellisuus varmistetaan rahamarkkinatilastoasetuksen mukaisesti.

EKP ja kansalliset keskuspankit ovat kehittäneet nämä varmistukset laatuvaatimusten noudattamisen takeeksi. Validointitarkastuksissa varmistetaan, että tiedonantajien toimittamat tiedot täyttävät tekniset vaatimukset, ja tunnistetaan transaktiot, joiden tiedoissa on puutteita tai mahdollisia virheitä. Laaduntarkastuksissa käytetään ennalta määriteltyjä algoritmeja äärihavaintojen tai epätavanomaisten transaktioiden havaitsemiseksi.

Tietojen laadunhallintaprosessia täydennetään tilastollisella menettelyllä, jossa seurataan vähimmäisvaatimusten täyttymistä ja määrätään vaatimukset laiminlyöneille tiedonantajille seuraamuksia. Vähimmäisvaatimukset määritellään rahamarkkinatilastoasetuksessa.

Menetelmät ja toimintaperiaatteet tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Näin varmistetaan, että menetelmillä kyetään mittaamaan asianmukaisesti taustalla olevaa taloudellista intressiä ja että menettelyt ja toimintaperiaatteet ovat tehokkaat.

Avoimuuden lisäämiseksi €STR-korosta julkaistaan myös hyväksyttävien transaktioiden yhteenlaskettu nimellisarvo ennen leikkaamista, transaktioita ilmoittavien pankkien lukumäärä ennen leikkaamista, transaktioiden lukumäärä ennen leikkaamista, viiden suurimman tietoja ilmoittavan pankin kyseisenä päivänä ilmoittaman yhteenlasketun nimellismäärän prosenttiosuus, laskentamenetelmä (tavanomainen vai varamenetelmä) sekä alakvartiilissa ja yläkvartiilissa olevat korot (kahden desimaalin tarkkuudella).

 

Missä €STR-korko ja sitä koskevat tilastot julkaistaan?

€STR julkaistaan klo 8.00 Keski-Euroopan aikaa EKP:n verkkosivuilla, Market Information Dissemination -alustalla ja Statistical Data Warehouse -tilastopalvelussa. Korkoon voidaan tehdä tarkistuksia ennen klo 9.00 Keski-Euroopan aikaa, mutta tähän mennessä tarkistuksia ei ole tarvinnut tehdä.

Koron kuvauksessa käytettyjen termien määritelmät

Rahamarkkinatilastoja koskevan raportoinnin pohjana on joukolta euroalueella olevia suuria tiedonantajia koottu transaktiokohtainen aineisto, joka sisältää tietoa euroalueen rahamarkkinoiden vakuudellisista, vakuudettomista, valuuttaswap- ja yön yli -indeksiswapsegmenteistä. €STR perustuu vakuudettomalla markkinasegmentillä tehtyihin transaktioihin. Rahamarkkinatiedot raportoidaan rahamarkkinatilastoasetuksen perusteella.

Rahamarkkinatilastoinnin tietoaineistossa transaktiot jaetaan otto- ja antolainaukseen.

Ottolainaus tarkoittaa transaktioita, joissa tiedonantajapankki saa lainaksi euromääräisiä varoja enintään yhden vuoden maturiteetilla.

Antolainaus tarkoittaa transaktioita, joissa tiedonantajapankki antaa lainaksi euromääräisiä varoja enintään yhden vuoden maturiteetilla.

Vakuudeton markkinasegmentti on yksi rahamarkkinoiden neljästä segmentistä, joista tiedonantajapankit ilmoittavat tietoja EKP:lle tai kansalliselle keskuspankilleen. Vakuudeton markkinasegmentti kattaa

  • kaikki rahoitusalan yrityksiltä ja muilta yrityksiltä sekä julkisyhteisöiltä saadut lainat, joiden maturiteetti on enintään yksi vuosi ja jotka luokitellaan ”tukkukaupaksi” Basel III -maksuvalmiusvaatimusta koskevien säännösten nojalla. Tällaisen ottolainauksen piiriin kuuluvat etenkin vakuudettomat talletukset ja avistatilit sekä kiinteä- tai vaihtuvakorkoisten lyhytaikaisten velkapaperien liikkeeseenlasku.

  • kaikki muille luottolaitoksille annetut euromääräiset lainat, joiden maturiteetti on enintään yksi vuosi ja jotka on annettu vakuudettomien talletusten tai avistatilien kautta tai ostamalla luottolaitoksilta niiden liikkeeseen laskemia kiinteä- tai vaihtuvakorkoisia lyhytaikaisia velkapapereita, joiden alkuperäinen maturiteetti on enintään yksi vuosi.

Yön yli -maturiteetti tarkoittaa tilannetta, jossa transaktion selvityspäivä ja kaupantekopäivä ovat samat ja transaktio erääntyy seuraavana TARGET2-pankkipäivänä. Avistatilien ja muun irtisanomisehtoisen, vakuudettoman ottolainauksen erääntyminen luokitellaan yön yli -ottolainaukseksi, paitsi silloin kun instrumenttia ei lunasteta, päätetä tai suljeta yön yli.

Transaktion korko tarkoittaa ACT/360-rahamarkkinakonvention mukaisesti ilmaistua korkoa, jolla talletus on tehty ja jonka mukaan lainaksi annetusta käteissummasta maksetaan korkoa.

Yhteenlaskettu nimellismäärä tarkoittaa kaikkien tietyn päivän aikana tehtyjen hyväksyttävien transaktioiden absoluuttista kokonaismäärää.

Lue lisää euromääräisten markkinoiden lyhyestä korosta (€STR):

Overview of the euro short-term rate (€STR)

The euro short-term rate (€STR) methodology and policies

Euro short-term rate (€STR)

Mitä viitekorot ovat, miksi ne ovat tärkeitä ja minkä vuoksi niitä ollaan uudistamassa?

Recommendations of the working group on euro risk-free rates on the EONIA to €STR legal action plan

Report by the working group on euro risk-free rates on the financial accounting implications of the transition from EONIA to the €STR and the introduction of €STR-based fallbacks for EURIBOR

Report by the working group on euro risk-free rates on the impact of the transition from EONIA to the €STR on cash and derivatives products

Report by the working group on euro risk-free rates on the risk management implications of the transition from EONIA to the €STR and the introduction of €STR-based fallbacks for EURIBOR

Goodbye EONIA, welcome €STR!

Report by the working group on euro risk-free rates on €STR fallback arrangements

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2019/1265, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2019, euromääräisten markkinoiden lyhyestä korosta (€STR) (EKP/2019/19) (EUVL L 199, 26.7.2019, s. 8).

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2020/496, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2020, euromääräisten markkinoiden lyhyestä korosta (€STR) annettujen suuntaviivojen (EU) 2019/1265 muuttamisesta (EKP/2020/15) (EUVL L 106, 6.4.2020, s. 1)

Principles for Financial Benchmarks, Final Report, IOSCO, July 2013

Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1333/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, rahamarkkinatilastoista (EKP/2014/48) (EUVL L 359, 16.12.2014, s. 97)

Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30) (EUVL L 248, 24.9.2015, s. 45)

Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2019/113, annettu 7 päivänä joulukuuta 2018, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2018/33) (EUVL L 23, 25.1.2019, s. 19) 

Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2019/1677, annettu 27 päivänä syyskuuta 2019, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2019/29) (EUVL L 257, 8.10.2019, s. 18)

New benchmark rates, new challenges: introducing the €STR in the euro area

Money market statistical reporting

What is the transition from EONIA to €STR (€uro Short-Term Rate)Implementation of Basel III in the euro area

Reporting instructions for the electronic transmission of money market statistical reporting (MMSR)

Tietoa euromääräisten markkinoiden lyhyestä korosta (€STR) on EKP:n Statistical Data Warehouse ‑tilastopalvelussa.

Tämän sivun laadinnassa käytetyt tilastot on koottu sivun alalaidassa olevaan tiedostoon.