Sprievodca štatistikou eurozóny. Stručné vysvetlenia štatistických pojmov v praktickom formáte

Objem bankových úverov podnikom v eurozóne sa v apríli 2017 zvýšil o 2,41 % a pokračoval tak v pozitívnom trende posledných troch rokov

17. júna 2017

Objem bankových úverov podnikom v eurozóne sa v apríli 2017 zvýšil o 2,41 % a pokračoval tak v pozitívnom trende posledných troch rokov. Pomer úverov ku vkladom, v treťom štvrťroku 2007 na historickom maxime 142,8 %, ďalej klesá a v prvom štvrťroku 2017 bol na úrovni 107,1 %.

Po rekordne vysokých 14,9 % v marci 2008 miera rastu bankových úverov podnikom prudko klesla a v období od októbra 2009 do októbra 2010 ako aj od júna 2012 do augusta 2015 dosahovala záporné hodnoty, pričom najnižšia hodnota (-3,5 %) bola zaznamenaná vo februári 2014. Neskôr miera rastu v eurozóne vzrástla a v septembri 2015 sa znova vrátila do kladného pásma.

Za celkovými hodnotami za eurozónu sa skrýva rozdielny vývoj mier rastu v jednotlivých krajinách. Uvedený graf umožňuje porovnanie trendov vývoja bankových úverov podnikom v rámci eurozóny.

Spomínaný pomer úverov ku vkladom v eurozóne má od tretieho štvrťroka 2007, keď dosiahol maximum 142,8 %, klesajúcu tendenciu a v prvom štvrťroku 2017 predstavoval 107,1 %. Na jeho poklese sa podieľal najmä výrazný rast vkladov domácností.

Jednou z krajín, v ktorých pomer úverov ku vkladom konzistentne prekračuje priemer eurozóny, je Fínsko, ktoré v prvom štvrťroku 2017 zaznamenalo najvyššiu hodnotu 162,2 %. V prípade Grécka sa pomer od posledného štvrťroka 2014 výrazne zvýšil vzhľadom na značný pokles celkových bankových vkladov. Španielsko s maximálnou hodnotou 205,4 % v prvom štvrťroku 2008 a Portugalsko s maximom 167,8 % v druhom štvrťroku 2010 v súčasnosti zaznamenávajú zreteľný pokles: Španielsko v prvom štvrťroku 2017 dosiahlo 117,6 % a Portugalsko 102,7 % (čo je pod úrovňou celkovej hodnoty za eurozónu). Spomedzi ostatných krajín, v ktorých je pomer úverov ku vkladom nižší ako celková hodnota za eurozónu, zaznamenáva historicky najnižšie úrovne Belgicko, kde sa tento ukazovateľ od posledného štvrťroka 2009 nepretržite pohybuje pod úrovňou 70,0 %. Na Malte a v Lotyšsku dochádza v posledných rokoch k výraznému poklesu, v prvom štvrťroku 2017 v prípade Malty na úroveň 69,5 % a v prípade Lotyšska na 73,4 %.

Bankové úvery sú pre podniky zdrojom financovania a slúžia ako hlavný kanál, prostredníctvom ktorého sa rozhodnutia menovej politiky premietajú do reálnej ekonomiky. Úverová aktivita bánk sa hodnotí na základe ich agregovaných súvahových štatistík, ktoré umožňujú porovnanie úverových štruktúr medzi jednotlivými krajinami eurozóny. Tieto štatistiky sú dôležitým podkladom rozhodnutí ECB o menovej politike.

Hlavnými faktormi, ktoré určujú úverovú ponuku každej banky, sú podmienky jej financovania, schopnosť podstupovať riziká a vnímanie podnikového trhu. Dopyt po bankových úveroch ovplyvňujú najmä faktory ako úroveň zadlženosti podnikov, ich vnímanie rizík a návratnosti investícií, výhľad hospodárskeho vývoja a v neposlednom rade aj podmienky financovania prostredníctvom kapitálového trhu, ktorý je blízkou alternatívou bankových úverov.

Miery rastu úverov podnikovému sektoru, počítané na základe transakčných údajov, umožňujú hodnotenie úverových štandardov: vyššie miery rastu sú známkou ich uvoľňovania. Z historického hľadiska sú bankové úvery uprednostňovaným zdrojom financovania európskych podnikov. Po nich nasleduje priame financovanie prostredníctvom kapitálových trhov (emisia dlhových cenných papierov alebo akcií). Preferencie podnikov, pokiaľ ide zdroje financovania, závisia od rôznych špecifík týkajúcich sa hospodárstva ako celku i konkrétnych podnikov. Malé a stredné podniky využívajú bankové financovanie viac ako veľké podniky.

Pomer úverov ku vkladom odráža pomer celkového objemu úverov poskytnutých bankami k celkovému objemu vkladov uložených v bankách v konkrétnom čase. Pomer úverov ku vkladom je ukazovateľom likvidity, ktorý vyjadruje schopnosť banky pokryť výber vkladov. Z pohľadu banky úvery predstavujú dlhodobé, zväčša nelikvidné aktíva, zatiaľ čo vklady sú pomerne krátkodobé, likvidné záväzky, keďže rozsah a čas ich výberu je neistý. Pomer úverov ku vkladom tiež vyjadruje podiel úverov banky, ktoré sú financované vkladmi. Pomer nižší ako 100 % znamená, že banky dokážu vkladmi pokryť všetky úvery, zatiaľ čo pomer vyšší ako 100 % znamená, že na financovanie úverov si požičiavajú prostriedky aj z iných zdrojov. Ak je pomer veľmi nízky, banky pravdepodobne nedosahujú optimálnu návratnosť. Ak je veľmi vysoký, banky zrejme nemajú dostatok likvidných aktív na splnenie neočakávaných finančných záväzkov v prípade rozsiahleho výberu vkladov.