Sprievodca štatistikou eurozóny. Stručné vysvetlenia štatistických pojmov v praktickom formáte

Dnes Európania pri uskutočňovaní bezhotovostných platieb s najväčšou pravdepodobnosťou použijú platobnú kartu. Zatiaľ čo počet kartových transakcií v eurozóne sa v priebehu posledného desaťročia viac než zdvojnásobil, priemerná hodnota transakcie klesla.

27. septembra 2019

Spotrebitelia a podniky v eurozóne využívajú širokú paletu platobných prostriedkov. V roku 2018 tvorili takmer polovicu počtu bezhotovostných platieb v jednotnej menovej oblasti kartové platby.

Druhým a tretím najpoužívanejším bezhotovostným platobným prostriedkom boli úhrady a inkasá, ktoré v oboch prípadoch predstavovali približne 23 %, nasledované elektronickými peniazmi a šekmi s celkovým podielom približne 7 %.

V relatívnej popularite jednotlivých druhov platobných služieb v rôznych krajinách eurozóny však stále vidieť výrazné rozdiely. Zatiaľ čo v Portugalsku kartové platby v roku 2018 predstavovali viac než 70 % všetkých bezhotovostných platieb, v Nemecku to bolo približne 23 %.

Úhrady sú mimoriadne obľúbené na Slovensku, kde v roku 2018 tvorili takmer 44 % celkového počtu bezhotovostných platieb, v porovnaní s len 2,4 % v Luxembursku.

Popularita šekov v poslednom desaťročí klesala a v porovnaní s 8 % v roku 2008 šeky v roku 2018 predstavovali už len 2,3 % celkových bezhotovostných platieb. Takmer 85 % všetkých šekov v eurozóne v roku 2018 bolo vystavených v jednej krajine – vo Francúzsku.

Graf 1: Podiel jednotlivých platobných prostriedkov na celkovom počte bezhotovostných platieb, 2008 a 2018 (v percentách)

Počet kartových platieb spotrebiteľov a podnikov sa v poslednom desaťročí viac než zdvojnásobil z priemerných 56 platieb na osobu v roku 2008 na 121 v roku 2018. Priemerná hodnota kartových platieb však neustále klesá, z 54 € v roku 2008 na 44 € v roku 2018.

I v tomto smere však medzi jednotlivými krajinami existujú veľké rozdiely. Zatiaľ čo vo Fínsku počet kartových platieb na osobu v roku 2018 dosiahol v priemere 332, v Nemecku to bolo 64, v Grécku 59 a v Taliansku 53 platieb na osobu.

Inými slovami, ľudia vo Fínsku platobné karty používali päťkrát častejšie než v Nemecku a šesťkrát častejšie než v Taliansku.

Priemerná hodnota kartových platieb sa pohybovala od približne 17 € v Lotyšsku po 70 € na Cypre. V nasledujúcom interaktívnom grafe sú uvedené údaje za jednotlivé krajiny eurozóny.

Graf 2: Priemerný počet kartových platieb na osobu, 2008 – 2018 (ročne)

Graf 3: Priemerná hodnota kartových platieb, 2008 – 2018 (v EUR ročne)

Priemerná hodnota ročných hotovostných výberov v eurozóne sa zvýšila z 1 925 € na kartu v roku 2008 na 2 082 € v roku 2018.

Väčšina krajín zaznamenala podobný trend, hoci so značnými rozdielmi vo výške výberov. Priemerná ročná hodnota hotovostných výberov na kartu v Rakúsku bola napríklad takmer štvornásobne vyššia než v Luxembursku a takmer dvojnásobne vyššia než priemer eurozóny.

Graf 4: Priemerná hodnota hotovostných výberov z bankomatov na kartu (v EUR ročne)

Platobná štatistika eviduje počet a hodnotu platobných transakcií za každý typ platobného nástroja a služby v Európe. Vypovedá o platobných návykoch obyvateľov Európy a činnosti infraštruktúr finančného trhu v Európskej únii.

Platobná transakcia je vklad, prevod alebo výber peňazí za účasti dvoch strán: platcu (ktorý posiela peniaze) a príjemcu (ktorý peniaze prijíma). Platobná služba je služba, ktorá umožňuje vykonanie platobných transakcií. Akýkoľvek nástroj alebo súbor postupov používaných na vykonanie platobných transakcií je platobný nástroj. Subjekty, ktoré poskytujú platobné služby (napr. banky), sa podľa smernice o platobných službách označujú ako poskytovatelia platobných služieb.

Tento materiál sa vzťahuje na celkový počet bezhotovostných platieb v eurozóne za všetky druhy platobných služieb. Ide o úhrady, inkasá, kartové platby prostredníctvom kariet vydaných rezidentskými poskytovateľmi platobných služieb, platby elektronickými peniazmi, šeky a ďalšie platobné služby prostredníctvom nepeňažných finančných inštitúcií. (Nepeňažné finančné inštitúcie sú fyzické alebo právnické osoby mimo sektora peňažných finančných inštitúcií. Na účely platobnej štatistiky sú všetci poskytovatelia platobných služieb zo sektora nepeňažných finančných inštitúcií vylúčení).

Úhrada je platba, ktorú zadáva platca. Platca dáva platobný príkaz svojmu poskytovateľovi platobných služieb, napr. banke, ktorý prevádza peniaze príjemcovmu poskytovateľovi platobných služieb. Úhrada môže prebehnúť prostredníctvom viacerých sprostredkovateľov. Príslušná štatistika eviduje úhrady na strane platcu. Zahŕňa transakcie v rámci i mimo SEPA (viac nižšie), úhrady prostredníctvom bankomatov, úhrady s použitím hotovosti na jednej alebo oboch stranách platobnej transakcie (napr. peňažné a poštové poukážky) a úhrady určené na vyrovnanie zostatkov transakcií prostredníctvom kreditných kariet a kariet s oneskorenou debetnou funkciou. Súčasťou uvedených údajov nie sú úhrady na účet klienta prostredníctvom jednoduchého zaúčtovania bez použitia tradičného nástroja na uskutočnenie úhrady (napr. dividendy a úroky od banky vedúcej účet) ani hotovostné vklady na účet prostredníctvom bankového formulára.

Inkaso je prevod, ktorý iniciuje príjemca prostredníctvom svojho poskytovateľa platobných služieb. Inkaso sa často používa na úhradu opakovaných platieb, napr. poplatkov za služby spojené s bývaním. Vyžaduje si predchádzajúci súhlas (mandát) platcu. Používa sa i na jednorazové platby. V takom prípade platca príjemcu oprávňuje iniciovať jednorazovú platbu. V rámci štatistiky sa tieto platby započítavajú na strane príjemcu. Súčasťou údajov sú transakcie v rámci i mimo SEPA (viac nižšie), jednorazové a opakované transakcie a inkasá na vyrovnanie zostatkov transakcií prostredníctvom kreditných kariet a kariet s oneskorenou debetnou funkciou. S cieľom predísť duplicite by sa inkasá spojené s vyrovnaním jednotlivých kartových transakcií nemali vykazovať. Hotovostné platby z účtu prostredníctvom bankového formulára nie sú zahrnuté.

Elektronické peniaze sú peňažnou hodnotou uloženou na elektronickom zariadení, ktoré akceptujú ako platobný prostriedok subjekty iné ako emitent. Elektronické peniaze môže byť hardvérové (napr. uložené na karte) alebo softvérové (napr. uložené na počítačovom serveri). Vykazujú sa len transakcie prostredníctvom kariet a dátových systémov vydávaných rezidentskými poskytovateľmi platobných služieb; transakcie sú zahrnuté bez ohľadu na to, či sa uskutočnili v rámci krajiny emitenta alebo mimo nej.

Platobné karty sú prostriedky, ktorými ich majitelia môžu platiť za tovar a služby a používať ich na výber hotovosti z bankomatov. Ich emitentom je kartový systém na základe dohody s vydávajúcim poskytovateľom platobných služieb, ktorá presne stanovuje ich funkcie (napr. debetné, s oneskoreným debetom, kreditné, elektronické peniaze). Kartové platby sú transakcie uskutočnené prostredníctvom kariet s debetnou, kreditnou alebo oneskorenou debetnou funkciou a platobného terminálu alebo prostredníctvom iných kanálov. Štatistika obsahuje platobné transakcie prostredníctvom kariet vydaných rezidentskými poskytovateľmi platobných služieb, bez ohľadu na krajinu, v ktorej má sídlo použitý kartový systém. Jej súčasťou sú i kartové platby uskutočnené telefonicky a online. Táto štatistika teda neobsahuje kartové platby výlučne s funkciou elektronických peňazí, úhrady prostredníctvom bankomatov, výber hotovosti v obchodoch s platobnými terminálmi ani platby kartami vydanými obchodníkmi (maloobchodné karty), s výnimkou maloobchodných kariet vydaných v spolupráci s poskytovateľmi platobných služieb (pod spoločnou značkou).

Šek je písomný príkaz jednej strany (vystaviteľa) druhej strane (šekovníkovi, spravidla úverovej inštitúcii), ktorý šekovníkovi prikazuje na požiadanie uhradiť určenú sumu vystaviteľovi alebo tretej strane určenej vystaviteľom. V rámci štatistiky sa šeky evidujú na strane príjemcu (vystaviteľa alebo určenej tretej strany) pri jeho predložení na vyplatenie. Tieto štatistické údaje zahŕňajú hotovostné výbery prostredníctvom šekov, nie však hotovostné výbery pomocou bankových formulárov ani vystavené šeky nepredložené na zúčtovanie.

Medzi ostatné služby sú zaradené platobné služby, ktoré sa nedajú zaradiť do žiadnej inej kategórie (napr. zmenky).

Hotovostné výbery z bankomatov zahŕňajú hotovostné výbery z bankomatov prostredníctvom kariet s hotovostnou funkciou. Súčasťou štatistiky sú hotovostné výbery z platobných terminálov prostredníctvom kariet s debetnou, kreditnou alebo oneskorenou debetnou funkciou, ktoré nie sú spojené s platobnou transakciou.

Jednotná oblasť platieb v eurách (Single Euro Payments Area – SEPA) je harmonizovaný spôsob uskutočňovania a spracovania maloobchodných platieb v eurách. Vďaka nej sú eurové platby v celej Európe rovnako rýchle, bezpečné a efektívne ako tuzemské platby. V rámci SEPA môžu zákazníci uskutočňovať bezhotovostné platby v eurách v prospech príjemcov kdekoľvek v Európe, či už prostredníctvom úhrady, inkasa alebo debetnej karty.

V prípade uvedených štatistík ide o ročné platobné štatistiky ESCB z databázy ECB Statistical Data Warehouse (SDW), ktoré sú prístupné na základe kódu uvedeného v sekcii Referencie.

Viac informácií o platobnej štatistike:

Platobné služby a veľkoobchodné a maloobchodné platobné služby

Tlačová správa o platobnej štatistike (2018)

Harmonizovaná štatistika o platobných službách v jednotnej oblasti platieb v eurách

Platobný styk, cenné papiere a deriváty a úloha Eurosystému

Metodické poznámky k zberu platobnej štatistiky v databáze ECB Statistical Data Warehouse

Slovník pojmov používaných v platobných a zúčtovacích systémoch (BIS)

SEPA – jednotná oblasť platieb v eurách

Platobná štatistika v databáze ECB Statistical Data Warehouse:

Podiely na celkových platbách s účasťou nepeňažných finančných inštitúcií sú uvedené pod nasledujúcimi kódmi:

·        podiel kartových platieb vydaných rezidentskými poskytovateľmi platobných služieb PSS.A.*.F000.I1A.Z00Z.NP.X0.20.Z0Z.Z

·        podiel úhrad PSS.A.*.F000.I31.Z00Z.NP.X0.20.Z0Z.Z

·        podiel inkás PSS.A.*.F000.I34.Z00Z.NP.X0.20.Z0Z.Z

·        podiel šekov PSS.A.*.F000.I35.Z00Z.NP.X0.20.Z0Z.Z

·        podiel elektronických peňazí PSS.A.*.F000.IEM.Z00Z.NP.X0.20.Z0Z.Z

·        podiel ostatných platobných služieb PSS.A.*.F000.I37.Z00Z.NP.X0.20.Z0Z.Z

·        Priemerný počet kartových platieb na osobu je uvedený pod kódom PSS.A.*.F000.I1A.Z00Z.NC.X0.20.Z0Z.Z

·        Priemerná hodnota kartových platieb je uvedený pod kódom PSS.A.*.F000.I1A.Z00Z.VA.X0.20.Z01.E

·        Hodnota hotovostných výberov z bankomatov na kartu je uvedená pod kódom PSS.A.*.F100.I10.I111.VD.X0.20.Z01.E