Komentarze do statystyk strefy euro. Przedstawiamy statystyki z krótkim omówieniem, gotowe do rozpowszechniania.

Według statystyk EBC w sierpniu 2015 rezydenci strefy euro pozyskali przez emisję nowych papierów dłużnych 409 mld euro. To jeden z najniższych miesięcznych wyników od ponad dziesięciu lat. Także sektor bankowy od początku kryzysu znacznie ograniczył emisje – ich obecna kwota stanowi zaledwie jedną piątą maksymalnej wartości z grudnia 2008.

20.10.2015

issuance-of-debt-securities-by-euro-area-residents-2

W sierpniu 2015 rezydenci strefy euro wyemitowali nowe papiery dłużne (emisje brutto) na kwotę 409 mld euro. Jest to najniższy poziom od grudnia 2000. Dla porównania, najwyższą wartość – 1500 mld euro – zanotowano w styczniu 2009. Jednocześnie w sierpniu 2015 dokonano wykupu papierów dłużnych na kwotę 413 mld euro.

Prawie połowa nowych emisji długu – w sierpniu 181 mld euro, z czego ponad trzy czwarte (139 mld euro) stanowiły dłużne papiery krótkoterminowe, a nieco mniej niż jedną czwartą (42 mld euro) dłużne papiery długoterminowe – przypada na sektor bankowy. W następstwie kryzysów finansowych działalność emisyjna tego sektora znacznie zmalała: w porównaniu ze szczytowym poziomem ponad 1000 mld euro z grudnia 2008 wartość papierów wyemitowanych w sierpniu 2015 była ponadpięciokrotnie niższa. Od końca 2011 roczna stopa wzrostu emisji dłużnych papierów wartościowych przez sektor bankowy stale się zmniejsza – z 5% w grudniu 2011 spadła do minus 9% w czerwcu 2013 i od tej pory oscyluje na poziomie ok. minus 8% (zob. miesięczny komunikat prasowy o statystykach papierów wartościowych). Drugim znaczącym emitentem długu jest sektor publiczny, który w sierpniu 2015 uplasował na rynkach kapitałowych papiery na kwotę 155 mld euro.

Papiery wartościowe to ważna i duża klasa aktywów. Za ich pomocą emitenci pozyskują kapitał na rynkach finansowych. Statystyki papierów wartościowych dostarczają informacji o udzielonym i otrzymanym finansowaniu, więc na ich podstawie można monitorować strukturę finansową gospodarki i zmiany zachodzące w jej poszczególnych sektorach. Na przykład stany dłużnych papierów wartościowych dają obraz głębokości i wielkości rynków kapitałowych, a przepływy (emisje brutto, wykupy i emisje netto) – zachodzących na nich zmian. Na podstawie parametrów papierów wartościowych oblicza się krzywe dochodowości i analizuje ich wpływ na rynkowe stopy procentowe. Dane o papierach dłużnych dostarczają cennych informacji o substytucji różnych klas aktywów. Przykładowo dla przedsiębiorstw papiery te są bliskim substytutem finansowania kapitałowego i stanowią alternatywę dla kredytu bankowego. Z kolei dla inwestorów nabywanie papierów dłużnych jest bliskim substytutem posiadania lokaty bankowej, akcji i innych rodzajów aktywów finansowych. Dłużne papiery wartościowe są zbywalne i handluje się nimi na rynku wtórnym. Ponadto papiery z terminem wykupu nieprzekraczającym dwóch lat wyemitowane przez banki są uwzględniane w agregatach pieniężnych (M3).

Więcej informacji o statystykach papierów wartościowych można znaleźć na stronach EBC:

Statystyka emisji papierów wartościowych

www.euro-area-statistics.org