Sprievodca štatistikou eurozóny. Stručné vysvetlenia štatistických pojmov v praktickom formáte

Podľa štatistiky ECB bol mesačný objem finančných prostriedkov vo výške 409 mld. €, ktoré rezidenti eurozóny získali v auguste 2015 emisiou nových dlhových cenných papierov, jedným z najnižších za posledných viac než desať rokov. Emisná aktivita bankového sektora od začiatku finančnej krízy výrazne klesla a v súčasnosti predstavuje len približne jednu pätinu maxima z decembra 2008. 

20. októbra 2015

issuance-of-debt-securities-by-euro-area-residents-2

V auguste 2015 rezidenti eurozóny spolu vydali nové dlhové cenné papiere v celkovej hodnote 409 mld. € („hrubá emisia”). V porovnaní s maximom vo výške približne 1 500 mld. € dosiahnutým v januári 2009 išlo o výrazný pokles, pričom podobná úroveň bola naposledy zaznamenaná v decembri 2000. Objem splatených dlhopisov v auguste dosiahol 413 mld. €.

 

Bankový sektor predstavuje skoro polovicu z objemu novej emisie dlhopisov (181 mld. € v auguste), z toho viac než tri štvrtiny (139 mld. €) tvorili krátkodobé dlhové cenné papiere a menej ako štvrtinu dlhodobé dlhové cenné papiere (42 mld. €). Po nástupe finančnej krízy sa emisná aktivita bankového sektora v porovnaní s predchádzajúcim maximom výrazne znížila, z viac ako 1 000 mld. €v decembri 2008 na menej ako pätinu v auguste 2015. Od konca roka 2011 ročná miera rastu emisie dlhových cenných papierov bankového sektora systematicky klesala (z 5 % v decembri 2011 až na -9 % v júni 2013), pričom odvtedy sa pohybuje na úrovni okolo -8 % (tlačové správy o mesačných štatistikách cenných papierov). Druhým najväčším emitentom je sektor verejnej správy, ktorý v auguste 2015 na kapitálových trhoch získal 155 mld. €.

 

Cenné papiere sú dôležitou a veľkou triedou aktív, ktoré sa používajú na získavanie kapitálu na finančných trhoch. Štatistika cenných papierov obsahuje informácie o aktivite v oblasti prijímania a poskytovania úverov a používa sa na monitorovanie vývoja finančných štruktúr a zmien jednotlivých sektorov hospodárstva. Údaje o objeme nesplatených dlhových cenných papierov napríklad vypovedajú o hĺbke a rozsahu kapitálových trhov, resp. o ich vývoji prostredníctvom tokových ukazovateľov (hrubá emisia, splácanie a čistá emisia). Údaje o cenných papieroch sa používajú pri výpočte výnosových kriviek a určovaní ich vplyvu na trhové úrokové sadzby. Sú zároveň zdrojom cenných informácií o substitučných efektoch medzi jednotlivými triedami aktív. V prípade podnikov sú napríklad dlhové cenné papiere blízkou náhradou kapitálového financovania i alternatívou k bankovým úverom. Pokiaľ ide o investorov, nákup dlhových cenných papierov je blízkou náhradou vkladových účtov, akcií či iných druhov finančných aktív. Dlhové cenné papiere sú prevoditeľné a obchodovateľné na sekundárnych trhoch. Okrem toho v prípade, že ich emitentom je banka a doba splatnosti neprekračuje dva roky, sú zaradené do menového agregátu M3.

Ďalšie informácie o štatistike cennýchpapierov v eurozóne sa nachádzajú na internetových stránkach ECB:

Securities issues statistics

www.euro-area-statistics.org