Sprievodca štatistikou eurozóny. Stručné vysvetlenia štatistických pojmov v praktickom formáte

Hodnota akcií investičných fondov v rukách domácností v posledných rokoch výrazne stúpa a v súčasnosti dosahuje nové rekordné výšky. K 30. júnu 2017 hodnota akcií investičných fondov vo vlastníctve domácností predstavovala 2 192 mld. EUR, t. j. takmer 10 % ich celkových finančných aktív.

20. októbra 2017

Investičné fondy sú dôležitou súčasťou finančného sektora eurozóny. Štatistické údaje o týchto fondoch sú preto dôležité pri menových a finančných analýzach.

Obdobia rovnomerného rastu bohatstva boli prerušené dvomi mimoriadnymi udalosťami na finančných trhoch (graf 1). Prvou z nich bola kríza internetového podnikania (tzv. kríza dot-com), ktorá v roku 2001 spôsobila hospodársky prepad. Druhou bola finančná kríza, ktorá sa začala v roku 2007 a mala oveľa rozsiahlejšie následky – návrat hodnoty portfólií investičných fondov na predkrízovú úroveň v tomto prípade trval až osem rokov.  Celková hodnota investícií domácností do investičných fondov je úzko spätá s vývojom na finančnom trhu, pretože závisí predovšetkým od pohybu cien podkladových aktív, napr. dlhopisov a akcií.

Geografické hľadisko 

Napriek tomu, že podiel investičných fondov na finančnom sektore eurozóny stále rastie, takmer 90 % celkovej hodnoty podielových listov investičných fondov vydaných v eurozóne pripadá len na päť krajín – Luxembursko, Nemecko, Írsko, Francúzsko a Holandsko (graf 2). To znamená, že podiel ostatných 14 krajín eurozóny spolu predstavuje len 10 %.

Bližší pohľad na štatistiku investičných fondov

Štatistiku investičných fondov možno rozdeliť podľa typu nadobúdaných aktív, t. j. podľa základnej investičnej politiky (graf 3). Ku koncu júna 2017 tvorili najväčšiu percentuálnu časť investičných fondov v eurozóne dlhopisové fondy (30 %), nasledované akciovými (28 %), zmiešanými (26 %), ostatnými (8 %), realitnými (5 %) a hedžovými fondmi (3 %). 

Medzi jednotlivými krajinami existujú výrazné rozdiely. Ako vidieť z grafu 4, najväčší podiel dlhopisových fondov je v Lotyšsku, akciových fondov na Cypre, zmiešaných fondov v Belgicku, realitných fondov v Litve, hedžových fondov na Malte a ostatných fondov v Španielsku. 

investment-funds-in-the-euro-area-2

Investičné fondy sú finančné investičné subjekty, ktoré prostredníctvom emisie akcií a/alebo podielových listov združujú kapitál od súkromných a inštitucionálnych investorov. Získaný kapitál investujú do aktív ako sú dlhopisy, akcie a komodity. 

Ako finanční sprostredkovatelia plnia investičné fondy dve hlavné funkcie. Po prvé, investorom ponúkajú možnosť investovať do diverzifikovaného portfólia aktív prostredníctvom jednorazového nákupu akcií/podielových listov vydaných investičným fondom. Po druhé, investičné fondy sú jedným zo zdrojov financovania subjektov v ďalších sektoroch, ako sú banky a podniky. 

Štatistika investičných fondov na národnej úrovni a na úrovni eurozóny je k dispozícii v šiestich podskupinách na základe investičnej politiky: za akciové, dlhopisové, zmiešané, realitné, hedžové a ostatné fondy. Každá podskupina sa ďalej člení na fondy otvorené a uzavreté.

Úloha investičných fondov vo finančnom sprostredkovaní

Investori

(veritelia)

Investičné fondy

(súvaha)

Emitenti

(dlžníci)

 

– Finančné inštitúcie

(napr. banky, poisťovne a penzijné fondy)

Aktíva

Pasíva

– Finančné inštitúcie

(napr. banky, poisťovne a penzijné fondy)

 

– Vklady

– Dlhopisy

– Akcie

– Finančné deriváty

– Ostatné aktíva

– Akcie/podielové listy

– Úvery

– Finančné deriváty

– Ostatné záväzky

 

– Domácnosti

– Domácnosti

 

– Nefinančné podniky

–  Nefinančné podniky

 

– Vládne agentúry

–  Vládne agentúry

 

               

Údaje o investičných fondoch sú pre menové a finančné analýzy dôležité z viacerých hľadísk. Po prvé, zmeny hodnoty aktív investičných fondov sa prostredníctvom oceňovania ich akcií prenášajú na domácnosti a podniky a tým nepriamo vytvárajú efekt bohatstva. 

Po druhé, štatistika investičných fondov prináša prehľad o finančnej štruktúre eurozóny v porovnaní s ostatnými finančnými inštitúciami, napr. bankami. 

Po tretie, členenie podľa investičnej politiky bližšie vypovedá o rizikových preferenciách investorov.  Vzhľadom na to, že investičné fondy sú veľkými profesionálnymi investormi, môžu byť ich investičné preferencie ukazovateľom diverzifikácie portfólií a pomôcť tak pochopiť a vysvetliť vývoj na finančnom trhu a jeho vplyv, napr. na menové agregáty

Viac informácií o štatistike investičných fondov a sektorových účtov je k dispozícii na internetovej stránke ECB:

 

Štatistika investičných fondov

Porovnanie investičných fondov podľa investičnej politiky na úrovni eurozóny a na národnej úrovni

Porovnanie aktív investičných fondov na úrovni eurozóny a na národnej úrovni

Porovnanie akcií/podielových listov investičných fondov na úrovni eurozóny a na národnej úrovni (dynamická vizualizácia)

Tlačové správy: Štatistika investičných fondov v eurozóne

Mesačný bulletin, január 2003 (box pod názvom „New ECB statistics on euro area investment funds”, s. 21)

Mesačný bulletin, august 2010 (článok pod názvom „Harmonised ECB statistics on euro area investment funds and their analytical use for monetary policy purposes”, s. 109 – 22)

Štatistický bulletin (kapitola 2 „Money banking and investment Funds“, predovšetkým bod 2.8. „Aggregated balance sheet of euro area investment funds”)

Makroekonomická a sektorová štatistika: Sektorové účty

Tlačové správy: Hospodársky a finančný vývoj v eurozóne podľa inštitucionálneho sektora