Sprievodca štatistikou eurozóny. Stručné vysvetlenia štatistických pojmov v praktickom formáte

Rastú i ceny nehnuteľností na bývanie

20. októbra 2021

Graf 1. Ročná miera rastu úverov domácnostiam v eurozóne a úroková sadzba úverov na kúpu nehnuteľností na bývanie
Úroková sadzba nových úverov
v percentách

 

Miera rastu úverov domácnostiam             Bankové úrokové sadzby

Zdroj: Štatistika ECB.

Poznámka: Úvery na kúpu nehnuteľností na bývanie tvoria približne 77 % celkových upravených úverov.

Miera rastu úverov domácnostiam sa v posledných rokoch postupne zvyšovala a v auguste 2021 kulminovala na 4,2 % (graf 1). Úroková sadzba bankových úverov na kúpu nehnuteľností na bývanie v eurozóne sa medzitým neustále znižuje, z 3,9 % v auguste 2011 na 1,3 % v auguste 2021.

Vyberte si svoju krajinu a pozrite si priemernú úrokovú sadzbu, ktorú banky účtujú pri úveroch na kúpu nehnuteľností na bývanie.

Zvýšila sa aj miera rastu cien nehnuteľností na bývanie. V eurozóne sa ceny nehnuteľností na bývanie za posledný rok zvýšili o 7,3 % a za posledné tri roky o 17,6 %. Ako vidieť z grafu 2, v posledných troch rokoch zaznamenali zrýchlenie rastu cien nehnuteľností na bývanie všetky krajiny eurozóny.

Graf 2. Zmena cien nehnuteľností na bývanie
Eurozóna ako celok a jednotlivé krajiny, v nominálnych cenách.
Q2 2021

 


Zdroj: Eurostat a národné štatistiky, výpočty ECB.

Graf 2 porovnáva jednoročné zmeny so zmenami počas dlhšieho obdobia, čo umožňuje pozorovať široké rozpätie cenového vývoja v eurozóne a v jednotlivých krajinách eurozóny.

Najväčšie zmeny boli zaznamenané na Slovensku – 18,6 % za posledný rok, a v Luxembursku – 43,3 % za posledné trojročné obdobie.

Pomocou posuvnej lišty si môžete zobraziť vývoj cien nehnuteľností na bývanie v rôznych obdobiach v eurozóne a v jej členských krajinách.

Graf 3. Indexy cien nehnuteľností na bývanie a harmonizovaných spotrebiteľských cien (HICP)
indexy: február/Q1 2011 = 100

Ceny nehnuteľností na bývanie        HICP

Zdroj: štatistika Eurostatu, štatistika a výpočty ECB.

Relatívne prudký rast cien nehnuteľností na bývanie v porovnaní s mierou inflácie od roku 2015 je znázornený v grafe 3. Harmonizovaný index spotrebiteľských cien v eurozóne (HICP) sa od roka 2011 neustále zvyšuje a v septembri 2021 dosiahol 15 %. Index cien nehnuteľností na bývanie sa medzitým do druhého štvrťroka 2011 zvýšil o 32 %.

Vyberte si svoju vlastnú krajinu a porovnajte si vývoj cien nehnuteľností na bývanie s mierou inflácie.

Sektor domácností zahŕňa jednotlivcov a skupiny jednotlivcov, ktorí nie sú len spotrebiteľmi, ale aj podnikateľmi (napr. podniky s jediným vlastníkom a partnerstvá bez právnej subjektivity). Tento sektor zahŕňa aj neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (napr. cirkvi, charitatívne organizácie a odborové zväzy), ktoré sa vykazujú spolu s domácnosťami.

Ceny nehnuteľností na bývanie sa často používajú ako synonymum „cien rezidenčných nehnuteľností“. Indexy cien nehnuteľností na bývanie (house price indices – HPI), ktoré zostavuje Európsky štatistický systém, však majú určité osobitné znaky. HPI sa zostavujú na základe konceptu, ktorý je harmonizovaný v rámci celej EÚ, a Eurostat ich vydáva štvrťročne. Dátumy zverejnenia sa oznamujú v kalendári a každé vydanie údajov je sprevádzané tlačovou správou Eurostatu.

Séria upravených údajov o celkových úveroch domácnostiam predstavuje základnú sériu údajov, ktoré ECB používa na analýzu úverového vývoja, pretože poskytuje lepší prehľad o poskytovaní úverov reálnej ekonomike bánk v eurozóne (peňažných finančných inštitúcií (PFI). Údaje sú očistené o vplyv predaja a sekuritizácie úverov vyňatých zo súvahy a o vplyv pozícií účelového vytvárania spoločných peňažných fondov vyplývajúcich zo služieb správy hotovosti, ktoré niektoré banky poskytujú korporátnym skupinám.

Ďalšie informácie o úveroch v rámci súvahovej štatistiky PFI sa nachádzajú v Manuáli štatistiky súvahových položiek PFI, predovšetkým v časti 4.3 o úveroch a časti 7.4 o očistených úveroch.

Bankové úvery na kúpu nehnuteľností na bývanie sa definujú ako úvery poskytnuté domácnostiam na účely investícií do bývania vrátane stavby a rekonštrukcie. Zahŕňajú úvery zabezpečené nehnuteľným majetkom určeným na bývanie (t. j. hypotekárne úvery), ktoré sa používajú na kúpu nehnuteľností na bývanie a, ak sa dajú idetifikovať, iné úvery na kúpu nehnuteľností na bývanie poskytnuté osobne alebo zabezpečené inými druhmi aktív.

Bankové úrokové sadzby – nové úvery sa definujú ako akékoľvek nové zmluvy medzi domácnosťou a bankou. Nové zmluvy zahŕňajú všetky finančné zmluvy, ktorých podmienky po prvýkrát špecifikujú úrokovú sadzbu úveru, ako aj všetky renegociácie existujúcich úverov. Automatické predĺženie splatnosti existujúcich úverov, t. j. bez aktívnej účasti domácnosti a bez renegociácie podmienok zmluvy vrátane úrokovej sadzby, sa za nový obchod nepovažuje. Bankové úrokové sadzby sa preto odlišujú od inzerovaných nominálnych sadzieb, pretože domácnosti si môžu s úverovou inštitúciou alebo inou inštitúciou dohodnúť lepšie podmienky.

Zložené ukazovatele úverových nákladov sú založené na štatistike úrokových sadzieb bánk (peňažných finančných inštitúcií). Tento ukazovateľ sa používa na presné hodnotenie úverových nákladov domácností a prispieva k lepšej medzinárodnej porovnateľnosti. Viac informácií o zložených ukazovateľoch úverových nákladov sa nachádza v časti „Ukazovatele úverových nákladov – metodická poznámka“.

Dohodnutá ročná úroková sadzba je úroková sadzba úveru, ktorá je individuálne dohodnutá medzi bankou a domácnosťou, prepočítaná na ročný základ a vyjadrená v percentách ročne. To znamená, že bankové úrokové sadzby zohľadňujú frekvenciu úrokových platieb. Za inak nezmenených podmienok, čím častejšie sú úrokové platby, tým vyššia je úroková sadzba banky zaznamenaná v štatistike.

V rámci súvahovej štatistiky ECB sa miery rastu namiesto jednoduchého porovnávania zostatkov na konci obdobia počítajú na základe transakcií. Vylúčením zmien nesúvisiacich s transakciami by mali tieto miery rastu vyjadrovať len vývoj zostatkov na základe transakcií. Viac informácií o transakciách a výpočte mier rastu sa nachádza v časti 7.2 a 7.3 Manuálu súvahovej štatistiky PFI.

Ukazovateľ ceny nehnuteľností na bývanie pre eurozónu je priemerom neharmonizovaných ukazovateľov jednotlivých krajín na základe údajov z národných zdrojov. Vo všeobecnosti zahŕňa nové a existujúce obydlia, ako aj domy a byty, hoci jeho rozsah sa v jednotlivých krajinách mierne líši. Je ukazovateľom základných trendov vývoja cien nehnuteľností na bývanie v eurozóne. Index cien nehnuteľností na bývanie je založený na transakciách (t. j. ekonomických tokoch, ktoré odrážajú tvorbu, transformáciu, výmenu, prevod alebo zánik ekonomickej hodnoty a zahŕňajú zmeny vo vlastníctve rezidenčných nehnuteľností).

Zmeny cien nehnuteľností na bývanie v grafe 2 sa počítajú na základe porovnania najnovších dostupných údajov za druhý štvrťrok 2021 s údajmi za druhý štvrťrok predchádzajúceho roka (medziročná zmena), s údajmi za druhý štvrťrok pred dvomi rokmi (dvojročná zmena) atď.

Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) na základe metodiky harmonizovanej v rámci všetkých členských štátov EÚ počíta a zverejňuje a štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Údaje o HICP uvedené v grafe 3 nie sú sezónne ani kalendárne očistené.

Všetky údajové rady použité v tomto materiáli sú k dispozícii na stiahnutie na konci textu.

Vzhľadom na nedostupnosť údajov o cenách nehnuteľností na bývanie v Írsku a na Cypre boli použité iné dátové série.

Manuál súvahovej štatistiky bánk (PFI)

Postup výpočtu mier rastu je uvedený v technických poznámkach štatistického bulletinu ECB.

Manuál štatistiky úrokových sadzieb bánk (PFI)

Štatistika úrokových sadzieb PFI: všeobecný opis

Ukazovatele úverových nákladov – metodická poznámka

Tlačové správy o štatistike úrokových sadzieb PFI

Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) – Metodická príručka

Ceny nehnuteľností sú predmetom materiálu ESRB risk dashboard, jún 2021 (číslo 36)

Európsky systém účtov, ESA 2010

Údaje o štatistike úrokových sadzieb, napríklad úvery na kúpu nehnuteľností na bývanie, ako aj ceny nehnuteľností na bývanie a HICP sú k dispozícii v databáze ECB Statistical Data Warehouse.

Všetky údajové rady použité v tomto materiáli sú k dispozícii na stiahnutie na konci textu.