Komentarze do statystyk strefy euro. Przedstawiamy statystyki z krótkim omówieniem, gotowe do rozpowszechniania.

Stopy nowo udzielonych kredytów na cele mieszkaniowe w strefie euro są na rekordowo niskim poziomie: średnia miesięczna za ostatnich 12 miesięcy wynosi 2,29%, a średnia za styczeń 2016 osiągnęła 2,27%. Oprocentowanie nowych kredytów dla przedsiębiorstw jest od lipca 2015 niższe od stawek dla gospodarstw domowych; w styczniu 2016 spadło do 1,82%, czyli najniższego dotychczas poziomu.

24.03.2016

euro-area-and-national-breakdowns-of-banks-loans-and-deposit-interest-rates-2

W styczniu 2016 średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych w strefie euro wyniosło 2,27%, czyli było bliskie dotychczasowego minimum (2,20%) z maja 2015 i o ponad połowę niższe od maksimum (5,51%) z października 2008. Pod koniec 2011 roku poziom stóp procentowych osiągnął prawie 4% i od tej pory stale maleje, w miarę obniżania się stopy podstawowych operacji refinansujących EBC. Jednocześnie miesięczna wartość nowych kredytów mieszkaniowych od początku 2012 roku rośnie i w 2015 osiągnęła w ujęciu średniomiesięcznym drugi wynik w ciągu dekady – 68,5 mld EUR, co stanowi wzrost o ok. 45% w porównaniu ze średnimi miesięcznymi z poprzednich pięciu lat. W styczniu 2016 wartość nowych kredytów była o 15% niższa od średniej z 2015 roku – jest to prawidłowość obserwowana na początku każdego roku kalendarzowego od 2003, kiedy zaczęto prowadzić te statystyki.

Oprocentowanie nowych kredytów dla przedsiębiorstw kształtowało się podobnie jak stopy kredytów mieszkaniowych i w styczniu 2016 spadło do 1,82%, co stanowi nowe minimum. Podobnie jak w przypadku kredytów mieszkaniowych, stopa kredytów dla przedsiębiorstw nieprzerwanie spada od grudnia 2011, kiedy osiągnęła lokalne maksimum wynoszące 3,48%.

Od stycznia 2003 (początek notowań) miesięczna wartość nowych kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła, przy czym najwyższy poziom – 422 mld EUR – osiągnęła w lipcu 2008 roku, tuż przed wybuchem kryzysu finansowego w Europie. W 2015 w ujęciu średniomiesięcznym wyniosła 216 mld EUR i była zbliżona do średnich wartości z poprzednich czterech lat. 

Bankowe stopy procentowe mają kluczowe znaczenie dla oceny wpływu polityki pieniężnej na gospodarkę. Dostarczają cennych informacji do analizy i oceny działania mechanizmu transmisji polityki pieniężnej oraz tempa i skali przekładania się oficjalnych stóp procentowych – przez stopy rynkowe – na oprocentowanie depozytów i kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Informacje te są ważne, bo zmiany stóp procentowych wpływają na koszt kapitału, a przez to – na decyzje dotyczące inwestowania i oszczędzania.

Statystyki bankowych stóp procentowych pozwalają śledzić zmiany zarówno stawek oprocentowania, jak i wolumenu kredytów i depozytów. Połączenie wszystkich tych danych obrazuje, jak rozwija się sytuacja w systemie bankowym i finansowym, a zatem jest kluczem do analizy integracji i struktur finansowych w strefie euro.

Statystyki bankowych stóp procentowych odnoszą się do oprocentowania kredytów i depozytów określonego w indywidualnych umowach między bankami a klientami. W wypadku kredytów odzwierciedlają wysokość opłaty, jaką bank obciąża kredytobiorcę. Wysokość tych opłat może się różnić w zależności od np. kwoty kredytu, okresu kredytowania, przedstawionych gwarancji, wiarygodności kredytobiorcy, sektora działalności, przeznaczenia kredytu i stopnia konkurencji w sektorze bankowości detalicznej. Różnorodność tych czynników jest wyjaśnieniem istniejących różnic między bankami i między krajami. Statystyki bankowych stóp procentowych oblicza się dla stanów i nowych umów, zwykle jako procent kwoty głównej kredytu za okres jednego roku.

Dla wszystkich 19 krajów tworzących strefę euro statystyki bankowych stóp procentowych sporządza się na podstawie tych samych definicji, metod i wzorów obliczeniowych, dzięki czemu są one w dużym stopniu porównywalne.  

Zharmonizowane statystyki bankowych stóp procentowych dla strefy euro, zbierane od stycznia 2003 roku, obejmują kredyty i depozyty dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw ze strefy euro.

 

Więcej informacji o statystykach bankowych stóp procentowych dla całej strefy euro i poszczególnych krajów można znaleźć na stronach EBC:

 

Bank (MFI) interest rates press release

Bank (MFI) interest rates

Comparing euro area and national bank (MFI) interest rates

MIR manual/methodology

Bank (MFI) interest rates release calendar