Sprievodca štatistikou eurozóny. Stručné vysvetlenia štatistických pojmov v praktickom formáte

Úrokové sadzby nových úverov domácnostiam v eurozóne na kúpu nehnuteľností na bývanie sa nachádzajú na rekordne nízkej úrovni. Mesačný priemer za eurozónu za posledných dvanásť mesiacov predstavoval 2,29 % a v januári 2016 dosiahol 2,27 %. Od júla 2015 sú úrokové sadzby nových podnikových úverov ešte nižšie než v prípade domácností, pričom v januári 2016 dosiahli minimum vo výške 1,82 %.

24. marca 2016

euro-area-and-national-breakdowns-of-banks-loans-and-deposit-interest-rates-2

Priemerná úroková sadzba nových úverov poskytnutých domácnostiam v eurozóne na kúpu nehnuteľností na bývanie v januári 2016 predstavovala 2,27 %, čo je blízko historicky nízkej úrovne 2,20 % zaznamenanej v máji 2015 a menej ako polovica maxima 5,51 % zaregistrovaného v októbri 2008. Úrokové sadzby v reakcii na znižovanie sadzby hlavných refinančných operácií ECB bez prestania klesajú už od konca roka 2011, keď sa pohybovali v blízkosti 4 %. Zároveň od začiatku roka 2012 rastie objem nových úverov na kúpu nehnuteľností na bývanie. V roku 2015 dosiahol priemerný mesačný objem nových úverov na kúpu nehnuteľností na bývanie 68,5 mld. €, čo predstavovalo druhú najvyššiu hodnotu za posledné desaťročie a približne 45-percentný nárast v porovnaní s priemermi za predchádzajúcich päť rokov. V januári 2016 objem nových úverov v porovnaní s priemerom za rok 2015 klesol o 15 %, pričom ten istý jav sa opakuje začiatkom každého kalendárneho roka od zavedenia tejto štatistiky v roku 2003.

Úrokové sadzby nových podnikových úverov sa vyvíjali zhruba rovnako ako sadzby nových úverov domácnostiam na kúpu nehnuteľnosti na bývanie a v januári 2016 klesli na minimum 1,82 %. Úrokové sadzby podnikových úverov sa po dosiahnutí lokálneho maxima 3,48 % v decembri 2011 podobne ako sadzby nových úverov domácnostiam systematicky znižovali.

Mesačné objemy nových podnikových úverov od začiatku evidencie v januári 2003 rastú, pričom svoje maximum na úrovni 422 mld. € dosiahli v júli 2008, tesne pred vypuknutím európskej finančnej krízy. V roku 2015 predstavoval priemerný mesačný objem týchto úverov 216 mld. €, čo približne zodpovedá priemerným hodnotám za predchádzajúce roky. 

Bankové úrokové sadzby sú kľúčovým prvkom pri hodnotení vplyvu menovej politiky na ekonomiku. Predstavujú cenné informácie na analýzu a vyhodnocovanie pôsobenia transmisného mechanizmu menovej politiky i rozsahu a rýchlosti premietania oficiálnych úrokových mier prostredníctvom trhových sadzieb do úverových a vkladových sadzieb domácností a podnikov. Význam týchto informácií spočíva v tom, že zmeny úrokových sadzieb sa prejavujú na cene kapitálu a ovplyvňujú investičné rozhodnutia a rozhodnutia o miere úspor.

Štatistika bankových úrokových sadzieb umožňuje sledovať tak vývoj úrokových sadzieb, ako aj súvisiaci objem obchodov. Spojenie údajov o výške úrokových sadzieb a objeme úverových obchodov umožňuje porozumieť vývoju v bankovom a finančnom systéme a je preto kľúčovým pri analýze finančných štruktúr a integrácie v eurozóne.

Štatistika bankových úrokových sadzieb sa vzťahuje na individuálne úrokové sadzby úverových a vkladových obchodov medzi bankami a ich klientmi. V prípade úverov vyjadrujú sumu, ktorú banky účtujú klientom za poskytnutie úveru a ktorá sa môže líšiť v závislosti rôznych faktorov, ako je výška úveru, doba splatnosti, poskytnuté záruky, úverová bonita a sektor dlžníka, účel použitia úveru a intenzita konkurencie v bankovom sektore. Uvedené faktory môžu objasniť rozdiely v úrokových sadzbách medzi jednotlivými bankami a krajinami. Štatistika bankových úrokových sadzieb sa počíta na základe nových obchodov a existujúcich nesplatených obchodov a zvyčajne sa vyjadruje ako percento istiny ročne.

Riadi sa rovnakými konceptmi, metodikami a spôsobom výpočtu vo všetkých 19 krajinách eurozóny a vyznačuje sa tak vysokou porovnateľnosťou.  

Harmonizovaná štatistika úrokových sadzieb bánk v eurozóne sa vedie od januára 2003 a zahŕňa úvery a vklady domácností a podnikov v eurozóne.

 

Ďalšie informácie o štatistike bankových úrokových sadzieb v eurozóne a v jednotlivých krajinách sa nachádzajú na internetovej stránke ECB:

 

Tlačová správa o bankových úrokových sadzbách

Bankové úrokové sadzby

Porovnanie bankových úrokových sadzieb na úrovni eurozóny a na národnej úrovni

Príručka/metodika MIR

Kalendár publikovania bankových úrokových sadzieb