Sprievodca štatistikou eurozóny. Stručné vysvetlenia štatistických pojmov v praktickom formáte

Od septembra 2017 sa trhová hodnota kótovaných akcií v eurozóne pohybuje okolo 8 biliónov EUR, čím prekonáva predchádzajúce maximum vo výške 7 biliónov EUR zaznamenané v lete 2007 na počiatku finančnej krízy. Zďaleka najväčším sektorom z hľadiska objemu emisií je „podnikový“ sektor s približne 80 % celkovej hodnoty akcií. Trhová hodnota sektora „ostatných finančných inštitúcií“ je v súčasnosti viac než dvojnásobkom hodnoty „bankového“ sektora.

19. októbra 2018

Kótované akcie sú dôležitou súčasťou finančného sektora eurozóny. Pre dlžníkov a investorov sú významným zdrojom financovania, resp. investičným nástrojom. Pohyb cien akcií sa však môže nepriaznivo odraziť na hodnote ich majetku. Štatistické údaje o kótovaných akciách sú preto dôležitým podkladom menových a finančných analýz.

Počas nedávnej finančnej krízy hodnota kótovaných akcií v eurozóne v priebehu ani nie dvoch rokov spadla o 60 %, zo 7 biliónov EUR v máji 2007 na menej než 3 bilióny EUR vo februári 2009. Trvalo šesť rokov, než sa opäť vyšplhala na predkrízovú úroveň, a od septembra 2017 sa pohybuje okolo 8 biliónov EUR.

Graf 1 – Trhová hodnota kótovaných akcií v eurozóne denominovaných vo všetkých menách

(v mld. EUR, august 2018)

Zdroj: Štatistika emisie cenných papierov ECB

Emitentov kótovaných akcií možno rozdeliť do troch hlavných sektorov. S približne 80 % celkovej hodnoty všetkých kótovaných akcií v eurozóne (v auguste 2018) je suverénne najväčším emitentom podnikový sektor. Bankový sektor bol druhým najväčším emitentom až do marca, keď ho predbehol sektor „ostatných finančných inštitúcií“ (s výnimkou novembra 2012). Do sektora „ostatných finančných inštitúcií“ okrem iného patria poisťovne, finančné spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi a makléri. Podľa posledných štatistických údajov je dnes trhová hodnota kótovaných akcií vydaných ostatnými finančnými inštitúciami v porovnaní s bankovým sektorom viac než dvojnásobná a od januára 2018 sa pohybuje v blízkosti 1,3 bilióna EUR. Trhová hodnota bankového sektora sa od finančnej krízy vyvíja odlišne (graf 2).

Medzi jednotlivými krajinami existujú výrazné rozdiely. V interaktívnych grafoch si situáciu vo svojej krajine môžete porovnať s ostatnými členmi eurozóny. 

Graf 2 – Vývoj kótovaných akcií podnikov, bánk a ostatných finančných spoločností v eurozóne pred finančnou krízou a po nej

(v mld. EUR, za všetky meny, august 2018)

developments-in-the-market-value-of-listed-shares-vary-across-the-euro-area-2

Kótované akciedlhové cenné papiere sú alternatívou k tradičnému bankovému financovaniu, napr. k bankovým úverom. Vývoj na trhu s cennými papiermi môže ovplyvniť fungovanie transmisného mechanizmu menovej politiky i finančnú štruktúru eurozóny. Kótované akcie a dlhové cenné papiere sú totiž významným zdrojom financovania, resp. investičným nástrojom pre dlžníkov a investorov. Pohyb cien akcií sa však môže nepriaznivo odraziť na hodnote ich majetku. Tieto štatistické údaje preto prispievajú k účinnejšej finančnej a menovej analýze eurozóny.

Kótované akcie zahŕňajú všetky akcie, ktorých ceny sú kótované na uznanej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu. Sú finančným aktívom, ktoré predstavuje majetkovú účasť na obchodnej spoločnosti. Ich vlastníci majú spravidla nárok na podiel zo zisku spoločnosti (v podobe dividend) a na podiel z jej čistých aktív v prípade likvidácie.

Štatistika kótovaných akcií v eurozóne sa delí na stavovútransakčnú. Stavová štatistika – inak povedané zostatky – vyjadruje trhovú hodnotu kótovaných akcií. Transakčná štatistika predstavuje i) nové emisie, pri ktorých emitent predáva novovytvorené akcie za hotovosť, a ii) odkúpenia, pri ktorých emitent odkupuje vlastné kótované akcie za hotovosť. 

Medzi kótované akcie nepatria akcie/podielové listy fondov peňažného trhu a iných investičných fondov. Viac informácií o investičných fondoch v eurozóne sa nachádza v prehľade „Insights“ z 20. októbra 2017.

Podnikový“ sektor tvoria nefinančné spoločnosti a sektor „ostatných finančných spoločností“ sa skladá z rôznych nebankových finančných spoločností, ako sú poisťovne, finančné spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, makléri a holdingové spoločnosti (ktoré nespravujú iné jednotky).

V prípade uvedených štatistík ide o mesačné štatistiky o emisii cenných papierov (securities issues statistics – SEC) v databáze Statistical Data Warehouse ECB (SDW), ktoré sú prístupné pomocou kódu uvedeného v časti „Referencie“.

Štvrťročné štatistiky kótovaných a nekótovaných akcií sú k dispozícii i v rámci štatistiky štvrťročných sektorových účtov (quarterly sector accounts – QSA). V dôsledku rozdielov v metodike sa tieto štvrťročné štatistiky od štatistík emisie cenných papierov môžu líšiť. Aj tieto štatistiky sú k dispozícii prostredníctvom databázy SDW a sú zahrnuté i do interaktívnych vizualizácií na stránke „Štatistika eurozóny“.

Štatistické údaje o emisii cenných papierov v eurozóne zbierajú národné centrálne banky na základe jednotného právneho rámca a rovnakých metodických usmernení platných vo všetkých krajinách eurozóny. To umožňuje porovnávanie mesačných štatistík medzi jednotlivými krajinami eurozóny i medzinárodne.

Štatistika emisie cenných papierov sa riadi Európskym systémom účtov (ESA 2010).

Viac informácií o kótovaných akciách a cenných papieroch:

Viac informácií o štatistike cenných papierov na internetovej stránke ECB

Tlačové správy o štatistike emisie cenných papierov v eurozóne

Kalendár zverejňovania štatistiky emisie cenných papierov v eurozóne

Príručka k štatistike cenných papierov (medzinárodné štandardy)

Právny rámec sa nachádza v časti 12 prílohy II k usmerneniu ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike

Štatistika emisie cenných papierov (SEC) v databáze ECB Statistical Data Warehouse:

  • Štatistické údaje o emisii cenných papierov v eurozóne v eurách sa nachádzajú v databáze ECB Statistical Data Warehouse po zadaní nasledujúceho kódu: SEC.M.*.1000.F51100.M.1.EUR.E.Z
  • Štatistické údaje o emisii cenných papierov v eurozóne za všetky meny sú prístupné po zadaní nasledujúceho kódu: SEC.M.*.1000.F51100.M.1.Z01.E.Z

Viac informácií o štatistike finančných účtov na internetovej stránke ECB

Viac informácií o štatistike držby cenných papierov na internetovej stránke ECB