Täsmätietoa euroalueen tilastoista – tilastoja ja niiden lyhyitä selityksiä on myös helppo jakaa.

Syyskuun 2017 jälkeen euroalueella noteerattujen osakkeiden markkina-arvo on pysytellyt 8 000 miljardin euron tuntumassa eli ylittänyt kesällä 2007 (finanssikriisin alussa) saavutetun 7 000 miljardin euron huippuarvon. Noteerattuja osakkeita lasketaan liikkeeseen ylivoimaisesti eniten yrityssektorilla, jonka osuus osakkeiden yhteenlasketusta markkina-arvosta on noin 80 %. Muut rahoituslaitokset ‑sektorilla liikkeeseen laskettujen noteerattujen osakkeiden markkina-arvo on nyt yli kaksinkertainen pankkisektorin vastaavaan arvoon verrattuna.

19.10.2018

Noteeratut osakkeet ovat tärkeä osa euroalueen rahoitussektoria ja merkittävä rahoitus- ja sijoitusmuoto. Niiden hintamuutokset saattavat kuitenkin vaikuttaa rahoittajien ja sijoittajien varallisuuteen, ja siksi noteerattuja osakkeita koskevat tilastot ovat tärkeää aineistoa rahoitusmarkkinoiden ja rahatalouden analyyseissa.

Tuoreimman finanssikriisin aikana euroalueen noteerattujen osakkeiden arvo laski alle kahdessa vuodessa 60 %: 7 000 miljardista eurosta toukokuussa 2007 alle 3 000 miljardiin euroon helmikuussa 2009. Kriisiä edeltävälle tasolle noteerattujen osakkeiden arvo nousi vasta kuusi vuotta myöhemmin, ja syyskuun 2017 jälkeen se on pysytellyt 8 000 miljardin euron tuntumassa.

Kuvio 1 – Euroalueen noteerattujen osakkeiden markkina-arvo kaikkien valuuttojen määräisinä

(mrd. euroa, elokuu 2018)

Lähde: Arvopaperiemissioita koskevat EKP:n tilastot

Noteerattuja osakkeita lasketaan liikkeeseen pääasiassa kolmella sektorilla. Ylivoimaisesti suurin niistä on yrityssektori, jonka osuus kaikista euroalueella noteerattujen osakkeiden yhteenlasketusta markkina-arvosta on noin 80 % (elokuun 2018 tiedot). Pankkisektori oli toiseksi suurin maaliskuuhun 2012 saakka, jonka jälkeen se on (marraskuuta 2012 lukuun ottamatta) menettänyt sijansa muiden rahoituslaitosten muodostamalle sektorille. Tähän sektoriin kuuluvat muun muassa vakuutuslaitokset, rahoitusyhtiöt sekä arvopaperivälittäjät ja ‑kauppiaat. Tuoreimpien tilastotietojen mukaan muiden rahoituslaitosten liikkeeseen laskemien noteerattujen osakkeiden markkina-arvo on pysytellyt 1 300 miljardin euron tuntumassa tammikuusta 2018. Se on tällä hetkellä yli kaksinkertainen verrattuna pankkisektorilla liikkeeseen laskettujen noteerattujen osakkeiden markkina-arvoon, joka onkin kehittynyt finanssikriisin jälkeen toiseen suuntaan (ks. kuvio 2).

Lisäksi osakkeiden arvon kehityksessä on huomattavia maiden välisiä eroja. Interaktiivisista kuvioista voit tarkistaa, miten osakkeiden arvot ovat kehittyneet kotimaassasi muihin euroalueen maihin verrattuna. 

Kuvio 2 – Euroalueen yritysten, pankkien ja muiden rahoituslaitosten liikkeeseen laskemien noteerattujen osakkeiden kehitys finanssikriisiä ennen ja sen jälkeen

(mrd. euroa, kaikki valuutat, elokuu 2018)

developments-in-the-market-value-of-listed-shares-vary-across-the-euro-area-2

Noteeratut osakkeet ja velkapaperit tarjoavat vaihtoehdon pankkilainoille ja muulle perinteiselle pankkirahoitukselle ja ovat myös merkittävä rahoitus- ja investointimuoto. Niiden hintamuutokset saattavat kuitenkin vaikuttaa rahoittajien ja sijoittajien varallisuuteen, ja siksi osake- ja velkapaperitilastot ovat tärkeää aineistoa rahoitusmarkkinoiden ja rahatalouden analyyseissa ja tehostavat niitä. Arvopaperimarkkinoiden kehitys voi myös vaikuttaa rahapolitiikan välittymismekanismiin ja heikentää euroalueen rahoitusjärjestelmää.

Noteerattujen osakkeiden ryhmään kuuluvat kaikki osakkeet, joiden hinnat on julkisesti noteerattu pörssissä tai muilla säännellyillä markkinapaikoilla. Noteeratut osakkeet ovat rahoitusvaroja, jotka oikeuttavat niiden haltijat omistusosuuksiin yrityksistä ja yleensä osuuteen yrityksen voitoista (osingot) ja myös nettovarallisuudesta, jos yritys päätyy likvidaatioon.

Noteerattuja osakkeita koskevat euroalueen tilastot jakautuvat kanta- ja transaktiotietoihin. Kantatiedot osoittavat noteerattujen osakkeiden markkina-arvon. Transaktiot kattavat uudet osakeannit, joissa liikkeeseenlaskija myy vastikään luotuja noteerattuja osakkeita käteisellä, ja lunastukset, joissa liikkeeseenlaskija ostaa noteerattuja osakkeita takaisin käteisellä. 

Noteerattuihin osakkeisiin eivät kuulu rahamarkkinarahastojen ja muiden sijoitusrahastojen liikkeeseen laskemat rahasto-osuudet. Lisää euroalueen sijoitusrahastoista on 20.10.2017 päivätyssä Täsmätietoa-osiossa.

Yrityssektori tarkoittaa muita kuin rahoitusalan yrityksiä, ja Muut rahoituslaitokset ‑sektoriin kuuluu erilaisia rahoituslaitoksia (muita kuin pankkeja), kuten vakuutuslaitoksia, rahoitusyhtiöitä, arvopaperivälittäjiä ja ‑kauppiaita sekä holdingyhtiöitä (jotka eivät johda muita yksiköitä).

Näillä sivuilla tarkastellaan arvopaperiemissioista kuukausittain julkaistavia tilastoja, jotka ovat saatavilla EKP:n Statistical Data Warehouse ‑palvelun välityksellä. Palveluun voi kirjautua käyttämällä Viitteet-osiossa lueteltuja koodeja.

Lisäksi noteeratusta ja noteeraamattomasta osakepääomasta julkaistaan neljännesvuosittain tietoa sektoritilinpidon neljännesvuositilastoissa, jotka voivat kuitenkin poiketa arvopaperiemissioita koskevista tilastoista menetelmäerojen vuoksi. Myös neljännesvuositilastot ovat luettavissa Statistical Data Warehouse ‑palvelun kautta, ja ne sisältyvät Euroalueen tilastot ‑verkkosivujen interaktiivisiin graafisiin esityksiin.

Tilastot euroalueen arvopaperiemissioista kootaan kansallisissa keskuspankeissa yhteisten säännösten nojalla niin, että kaikki euroalueen maat soveltavat koontimenetelmissä samoja suuntaviivoja. Näin kuukausitilastoja voidaan käyttää maiden välisiin vertailuihin ja kansainvälisiin vertailutarkoituksiin.

Arvopaperiemissioita koskevat tilastot on laadittu Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) mukaisesti.

Noteeratuista osakkeista ja arvopapereista kerrotaan lisää (englanniksi) seuraavilla EKP:n verkkosivuilla:

Arvopaperitilastot

Lehdistötiedotteita euroalueen arvopaperiemissioita koskevista tilastoista

Euroalueen arvopaperiemissioita koskevien tilastojen julkaisuaikataulu

Arvopaperitilastojen käsikirja (kansainväliset vaatimukset)

Yhteiset säännökset asetetaan raha- ja rahoitustilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2014/15 liitteessä II olevassa osassa 12.

Arvopaperiemissioita koskevat tilastot EKP:n Statistical Data Warehouse -palvelussa:

  • Tilastot euroalueen euromääräisistä arvopaperiemissioista: Statistical Data Warehouse ‑palvelu (käytä koodia SEC.M.*.1000.F51100.M.1.EUR.E.Z)
  • Tilastot euroalueen kaikkien valuuttojen määräisistä arvopaperiemissioista: (käytä koodia SEC.M.*.1000.F51100.M.1.Z01.E.Z)

Lisätietoa rahoitustilinpitotilastoista

Lisätietoa arvopaperiomistusta koskevista tilastoista