Sprievodca štatistikou eurozóny. Stručné vysvetlenia štatistických pojmov v praktickom formáte

Za posledné štyri kvartály saldo bežného účtu eurozóny vykázalo rekordný prebytok takmer 350 mld. € – t. j. o 50 mld. €, resp. 17 % viac než za to isté obdobie pred rokom (297 mld. €), čo poukazuje na nepretržitý pozitívny trend (graf 1).

20. októbra 2016

current-account-balance-of-the-euro-area-2

Bežný účet eurozóny je súčtom celkovej hodnoty i) medzinárodného obchodu s tovarom a službami, ii) prvotných dôchodkov a iii) druhotných dôchodkov. S výnimkou druhotných dôchodkov, ktoré za posledné štyri štvrťroky zaznamenali schodok 119,9 mld. €, všetky tieto účty vykazovali kladný zostatok. Uvedený schodok saldo bežného účtu znížil.

Napriek výraznému zlepšeniu salda bežného účtu Grécka, Írska, Talianska, Portugalska a Španielska je jeho vývoj v jednotlivých krajinách eurozóny odlišný. Tieto členské štáty mali počas finančnej krízy záporné saldo, od konca roka 2015 však vykazujú prebytky. V pomere k HDP majú najvyššie saldo Írsko (takmer 11 %), Nemecko (9 %), Holandsko (8 %) a Slovinsko (7 %), pričom len päť krajín eurozóny má záporný pomer salda bežného účtu, a to nižší než 3 % (údaje k druhému štvrťroku 2016, graf 2).

Z pravidelných štvrťročných tlačových správ o platobnej bilancii vyplýva, že hlavným dôvodom nárastu salda tovarovej bilancie eurozóny je zlepšenie obchodnej bilancie voči Spojenému kráľovstvu a Spojeným štátom, zatiaľ čo voči Číne došlo k miernemu zvýšeniu deficitu.

V dôsledku zmien v našich ekonomikách došlo k zlepšeniu kvality a konzistentnosti štatistiky platobnej bilancie. Došlo k zdokonaleniu metodiky, ktoré sa odráža v medzinárodných štatistických štandardoch, napr. v šiestom vydaní manuálu MMF k zostavovaniu platobnej bilancie (BPM6).

V evidencii dovozu a vývozu tovaru sa napríklad prikladá väčší význam kritériu ekonomického vlastníctva, ktoré má značný vplyv. Dovoz a vývoz tovaru sa v súčasnosti eviduje len v prípade zmeny ekonomického vlastníctva tovaru, bez ohľadu na to, či dochádza k jeho fyzickému presunu. V dôsledku tejto úpravy môžu záznamy v štatistike platobnej bilancie významne ovplyvňovať rozsiahle vnútropodnikové aktivity v nadnárodných spoločnostiach.

Prostredníctvom platobnej bilancie sa evidujú a sumarizujú všetky hospodárske transakcie medzi rezidentmi určitej krajiny alebo hospodárskeho priestoru (eurozóny) a nerezidentmi (resp. rezidentmi zvyšku sveta) za dané časové obdobie (zvyčajne mesiac, štvrťrok alebo rok).  

Platobná bilancia sa skladá z bežného účtu, kapitálového účtu a finančného účtu.

Jednotlivé účty platobnej bilancie sa rozlišujú podľa povahy poskytnutého alebo prijatého hospodárskeho zdroja (napr. tovaru, služieb, dôchodkov alebo finančných aktív). Súčet sáld bežného a kapitálového účtu predstavuje čisté poskytnuté (prebytok) alebo čisté prijaté pôžičky (schodok).

Finančný účet vyjadruje čisté nadobudnutie a úbytok finančných aktív a pasív medzi rezidentmi a nerezidentmi. Čisté saldo finančného účtu je koncepčne zhodné s výškou čistých poskytnutých, resp. prijatých pôžičiek odvodenou z bežného a kapitálového účtu.

Štruktúra platobnej bilancie

Bežný účet

Tovary

Obchodný tovar, čistý vývoz tovarov v rámci obchodovania a nemenové zlato.

Služby

Výrobné služby, opravy, doprava, cestovný ruch, stavebníctvo, poisťovacie a dôchodkové služby, finančné služby, poplatky za používanie duševného vlastníctva inde neuvedené, telekomunikačné, počítačové a informačné služby, ostatné podnikateľské služby, osobné, kultúrne a rekreačné služby, tovar a služby verejnej správy inde neuvedené.

Prvotné dôchodky

Odmeny zamestnancov, investičné dôchodky, dane z produkcie a dovozu a subvencie na produkciu a dovoz.

Druhotné dôchodky

Bežné transfery (rozdeľovanie dôchodkov) v hotovosti alebo v naturáliách medzi hospodárstvami (rezidenti a nerezidenti), napr. daň z príjmu, sociálne odvody a dávky, osobné remitencie atď.

Kapitálový účet

 

Položka platobnej bilancie predstavujúca nadobudnutie/úbytok neprodukovaných nefinančných aktív a kapitálové transfery medzi rezidentmi a zvyškom sveta (nerezidentmi).

Finančný účet

Priame investície

Priame alebo nepriame (prostredníctvom dcérskych alebo pridružených podnikov) investície investora (priameho investora) uskutočnené za účelom nadobudnutia trvalého podielu (zodpovedajúceho vlastníctvu najmenej 10 % kmeňových akcií alebo hlasovacích práv) v podniku (podniku priamych investícií). Priame investície sa skladajú z majetkových účastí a dlhových nástrojov. Cieľom priamych investícií je vytvoriť dlhodobý vzťah medzi priamym investorom a podnikom priamych investícií. Priamym investorom môže byť fyzická alebo právnická osoba.

Portfóliové investície

Investície do cenných papierov (kótovaných akcií, nekótovaných akcií, podielových listov investičných fondov a dlhových cenných papierov), ktoré nemajú povahu priamych investícií. Cieľom portfóliových investícií nie je priamo ovplyvňovať riadenie podniku.

Finančné deriváty

Finančné nástroje viazané na konkrétny finančný nástroj, ukazovateľ alebo komoditu, prostredníctvom ktorých sa dá na finančných trhoch obchodovať so špecifickými finančnými rizikami.

Ostatné investície

Finančné investície iné ako priame investície, portfóliové investície, finančné deriváty a rezervné aktíva. Tvoria ich prevažne investície do úverov a vkladov.

Rezervné aktíva

Vonkajšie aktíva denominované v cudzej mene, ktoré sú priamo dostupné menovým orgánom a nimi riadené.

Inkasá (vývoz) a platby (dovoz) vedené na bežnom alebo kapitálovom účte sa označujú kladným znamienkom (+), pričom čisté transakcie sú rozdielom inkás (vývozu) a platieb (dovozu).

Na finančnom účte sa nárast aktív a pasív označuje kladným znamienkom (+) a zodpovedajúci pokles záporným znamienkom (-). Čisté komponenty sú rozdielom aktív a pasív.

Platobná bilancia eurozóny a jej členských štátov dodržiava tie isté zásady, takže metodika a postup výpočtu vo všetkých 19 krajinách eurozóny sú do značnej miery porovnateľné. Platobná bilancia sa zostavuje v súlade s pokynmi uvedenými v šiestom vydaní Manuálu MMF k štatistike platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície.