Sprievodca štatistikou eurozóny. Stručné vysvetlenia štatistických pojmov v praktickom formáte

V posledných rokoch popularita kryptoaktív rastie, a to i napriek ich volatilite, špekulatívnej povahe a skutočnosti, že nejde o menu.

29. Máj 2019

Kryptoaktíva sú pomerne nedávnym javom. Od ich nástupu na scénu pred zhruba desiatimi rokmi ich popularita rastie, čo vedie k nárastu počtu obchodných platforiem i druhov nových kryptoaktív. 

V máji 2019 bolo evidovaných viac než 2 000 druhov kryptoaktív (hoci prevažná väčšina sa nepoužíva) s celkovou trhovou kapitalizáciou približne 230 mld. EUR. Z nižšie uvedenej tabuľky je zrejmé, že kryptoaktíva sú vysoko volatilné a že ich celková hodnota je v porovnaní s hodnotou eurových bankoviek v obehu a ostatných tried aktív pomerne malá. 

Trhová hodnota kryptoaktív je ekvivalentom napríklad fínskeho HDP a zodpovedá približne 19 % celkovej hodnoty eurových bankoviek a mincí v obehu, ktorých hodnota od ich zavedenia v roku 2002 rovnomerne rastie. Ku koncu apríla 2019 hodnota bankoviek predstavovala viac než 1,2 bil. EUR a hodnota mincí približne 29 mld. EUR.

Hodnota kryptoaktív je malá i v porovnaní s piatimi veľkými firmami v oblasti digitálnych technológií (Facebook, Apple, Amazon, Netflix a Google – index FAANG) a predstavuje len 8 % ich trhovej kapitalizácie. Bitcoin tvorí približne 55 % celkovej trhovej kapitalizácie kryptoaktív (máj 2019).

Na porovnanie, celková emisia elektronických peňazí v eurozóne (bez Eurosystému) dosahovala v máji 2018 viac než 9 mld. EUR. V roku 2017 sa na emisii elektronických peňazí zhruba sedemdesiatimi percentami podieľali komerčné banky.

Graf 1: Trhová kapitalizácia a index kryptoaktív v porovnaní s eurovými bankovkami a indexom FAANG

Poznámky: Trhová kapitalizácia kryptoaktív (v mld. EUR, koncomesačné údaje, ľavá os), hodnota eurových bankoviek v obehu (v mld. EUR, ľavá os), CRIX (CRypto IndeX) (koncomesačné údaje, záverečný index, prepočítaný ako násobok 20 mil., ľavá os). Index FAANG je zložený z najväčších svetových technologických spoločností (Facebook, Apple, Amazon, Netflix a Google) s trhovou kapitalizáciou vyjadrenou v eurách.

Zdroj: ECB Statistics, Bloomberg, thecrix.de, Coinmarketcap.com.

Kryptoaktíva nie sú meny. Sú odlišné od peňazí (vrátane elektronických peňazí), nemajú právny status ani jednoznačný právny rámec a nepodliehajú kontrole. Sú vysoko špekulatívne a ako také svojich držiteľov vystavujú riziku vysokých strát. Jedným z dôvodov je, že nepredstavujú podkladovú pohľadávku voči emitentovi. V dôsledku absencie konkrétnej inštitúcie (napr. centrálnej banky), ktorá by hodnotu kryptoaktív chránila, sú nevhodné na použitie ako peniaze. Navyše výrazná volatilita a obmedzené prijímanie kryptoaktív zo strany obchodníkov odrádza od ich používania ako uschovávateľa hodnoty či platobného prostriedku a sťažuje ich používanie ako účtovnej jednotky. 

Držitelia kryptoaktív môžu byť tiež vystavení nebezpečenstvu digitálneho podvodu a krádeže či straty digitálnych kľúčov potrebných na prístup ku kryptoaktívam – to všetko zvyšuje riziko finančných strát. Zároveň môže byť náročné zistiť totožnosť protistrán v transakciách, čo ohrozuje finančnú transparentnosť. Technológia, na ktorej sú kryptoaktíva postavené – technológia distribuovanej databázy transakcií (DLT) – však používateľom podľa všetkého prináša i určité výhody. Môže znižovať transakčné náklady a dobu zúčtovania a nie je obmedzená hranicami.

V tomto materiáli sú kryptoaktíva charakterizované ako nový druh digitálneho aktíva vedeného v digitálnej podobe, ktorý nepredstavuje podkladovú pohľadávku voči jeho emitentovi ani jeho záväzok.

Vznik kryptoaktív (bitcoin je len jedným z mnohých) je možný vďaka vývoju technológie distribuovanej databázy transakcií (DLT) a predovšetkým technológie blockchain. DLT je nástroj na evidenciu vlastníctva určitého aktíva, v ktorom databáza transakcií nie je vedená centrálne, ale je rozložená v rámci siete mnohých počítačov. Informácie môžu väčšinou čítať všetci účastníci siete a v závislosti od svojich prístupových práv ich môžu aj tvoriť.

V súvislosti s kryptoaktívami sa často spomínajú aj tzv. digitálne peňaženky (hoci tento materiál sa nimi bližšie nezaoberá). Peňaženky sú častom miestom, kde si používatelia môžu ukladať kľúče k svojim kryptoaktívam. Peňaženky môžu existovať online a offline a líšia sa úrovňou zabezpečenia.

Trhová kapitalizácia každého kryptoaktíva sa počíta ako násobok jeho ceny a jeho ponuky v obehu.

ECB a národné centrálne banky krajín eurozóny majú výhradné zákonné právo vydávať eurové bankovky a mince. V tomto materiáli sa pod eurovými bankovkami a mincami v obehu myslí „čistý obeh“, t. j. hodnota emitovaných eurových bankoviek a mincí bez ohľadu na držiteľa, ktorá zahŕňa sumy v držbe úverových inštitúcií.

Peniaze je možné emitovať aj v inej podobe, ako je hotovosť. Príkladom sú elektronické peniaze, ktoré sú definované ako peňažná hodnota uschovaná elektronicky na technickom zariadení, ako je nabíjacia karta alebo smartfón. Dajú sa uschovávať na čipovej karte alebo na serveri, kde môže používateľ peniaze prevádzať digitálne. Elektronické peniaze vydávajú predovšetkým banky, ale môžu ich vydávať i ďalšie subjekty.

CRIX (CRypto IndeX)  je referenčný index v takmer reálnom čase, ktorý zostavuje tím Humboldtovej univerzity v Berlíne.

Viac informácií o peniazoch a kryptoaktívach:

ECB Crypto-Assets Task Force (2019), Crypto-Assets: Implications for financial stability, monetary policy, and payments and market infrastructures, č. 223, Occasional Paper Series

ECB (2018), Virtual or virtueless? The evolution of money in the digital age, prednáška člena Výkonnej rady ECB Yvesa Merscha

ECB (2017), Digital Base Money: an assessment from the ECB’s perspective, prejav člena Výkonnej rady ECB Yvesa Merscha

ECB (2015), Virtual currency schemes – a further analysis

ECB, Virtual currency schemes, 2012, vrátane prípadových štúdií o Bitcoin a Second Life

ECB, Banknotes and coins circulation

ECB, Banknotes and coins production

ECB, Electronic Money

ECB, Financial stability implications of crypto-assets, Financial Stability Review, máj 2018, box 4

ECB, Ako môžu nové technológie spôsobiť transformáciu finančných trhov?

ECB, Čo je to bitcoin?

ECB, Čo sú to peniaze?

Európsky parlament (júl 2018), Cryptocurrencies and blockchain – Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion

Európsky parlament (júl 2018), Virtual currencies and central banks monetary policy: challenges ahead, Monetary Dialogue

Bank of England, Digital currencies

Danmarks Nationalbank (december 2017), Central bank digital currency in Denmark?, Analysis, č. 28

BIS (2018), Central bank digital currencies

CRypto IndeX (CRIX) je k dispozícii na stránke theCRIX.

Trhová kapitalizácia kryptoaktív je k dispozícii na stránke CoinMarketCap.

Trhová kapitalizácia piatich najväčších technologických firiem bola prevzatá od agentúry Bloomberg.

Údaje o výmenných kurzoch v SDW: EXR.D.USD.EUR.SP00.A

Údaje o HDP v SDW: MNA.A.N.*.W2.S1.S1.B.B1GQ._Z._Z._Z.EUR.V.N