Täsmätietoa euroalueen tilastoista – tilastoja ja niiden lyhyitä selityksiä on myös helppo jakaa.

Kryptovarat ovat viime vuosina kasvattaneet suosiotaan siitä huolimatta, että niiden arvo heilahtelee voimakkaasti, niitä käytetään keinotteluun eikä niitä voida pitää rahana.

29. Toukokuu 2019

Kryptovarat ovat verrattain uusi ilmiö: ensimmäiset kryptovarat luotiin noin kymmenen vuotta sitten. Sitä mukaa kun niiden suosio on kasvanut, on myös syntynyt yhä enemmän kaupankäyntialustoja ja uusia kryptovaroja. 

Toukokuussa 2019 erilaisia kryptovaroja oli yhteensä yli 2000 (joskaan suurinta osaa niistä ei käytetä) ja niiden kokonaismarkkina-arvo oli noin 230 miljardia euroa. Bitcoinin osuus kryptovarojen kokonaismarkkina-arvosta oli noin 55 %.

Alla olevasta kuviosta näkyy, että kryptovarojen markkina-arvo heilahtelee voimakkaasti ja niiden yhteenlaskettu arvo on pieni verrattuna liikkeessä olevien eurosetelien tai muuntyyppisten omaisuuserien arvoon. 

Kryptovarojen markkina-arvo (joka on suunnilleen yhtä suuri kuin Suomen BKT) on noin 19 % liikkeessä olevien eurosetelien ja eurokolikoiden yhteenlasketusta arvosta. Liikkeessä olevien setelien kokonaisarvo oli huhtikuun 2019 lopussa yli 1 200 miljardia euroa ja kolikoiden kokonaisarvo noin 29 miljardia euroa.

Kryptovarojen arvo on vielä pienempi eli vain 8 % suhteessa viiden maailmanlaajuisen teknologiajätin (Facebook, Apple, Amazon, Netflix ja Googlen emoyhtiö Alphabet) markkina-arvoon, jota mitataan ns. FAANG-indeksillä.

Sähköistä rahaa taas laskettiin euroalueella liikkeeseen (eurojärjestelmän ulkopuolella) yli 9 miljardin euron arvosta toukokuussa 2018. Liikepankkien osuus sähköisen rahan liikkeeseenlaskusta on noin 70 % (vuonna 2017).

Kuvio 1: Kryptovarojen markkina-arvo ja markkinaindeksi verrattuna eurosetelien arvoon ja FAANG-indeksiin.

Huom. Kryptovarojen markkina-arvo (mrd. euroa, kuukauden lopun tiedot, vasen asteikko); liikkeessä olevien eurosetelien arvo (mrd. euroa, vasen asteikko); kryptovarojen markkinaindeksi CRIX (kuukauden lopun päätöskurssi, korotettu 20 miljoonan kertoimella, vasen asteikko). FAANG-indeksi muodostuu maailmanlaajuisesti suurimmista teknologiayhtiöistä (Facebook, Apple, Amazon, Netflix ja Googlen emoyhtiö Alphabet), ja niiden markkina-arvo on muunnettu euroiksi.

Lähteet: EKP:n tilastot, Bloomberg, thecrix.de, Coinmarketcap.com.

Kryptovarat eivät ole valuuttoja eivätkä sähköistä rahaa, sillä niillä ei ole oikeudellista asemaa eikä erillistä oikeusperustaa eikä niitä myöskään valvota. Kryptovarat ovat keinottelukohteita ja altistavat haltijansa suurille tappiolle. Niiden arvo ei nimittäin perustu saatavaan liikkeeseenlaskijalta. Kryptovarojen taustalla ei myöskään ole keskuspankin kaltaista organisaatiota, joka pitäisi niiden arvon vakaana. Kryptovarojen arvon heilahtelu ja rajallinen hyväksyttävyys maksutapahtumissa haittaavat niiden käyttämistä arvon säilyttäjänä tai maksuvälineenä, ja kryptovaroja on hankala käyttää laskentayksikkönäkään. 

Taloudellisten tappioiden riski on suuri senkin vuoksi, että kryptovarojen haltijat voivat altistua petoksille, jos heidän salausavaimensa (jonka avulla varoja hallinnoidaan) varastetaan tai se hukkuu. Salausavaimia säilytetäänkin usein ns. digitaalisessa lompakossa. Lisäksi tapahtumat voivat jäädä hämäriksi sen vuoksi, että vastapuolia on hankala tunnistaa. Toisaalta kryptovarojen pohjana olevasta hajautetusta tilikirjatekniikasta näyttäisi koituvan käyttäjille tiettyjä etuja. Teknologia voi pienentää kaupankäyntikuluja ja vähentää maksutapahtumien selvitysaikaa, eikä se noudata kansallisia rajoja.

Tässä katsauksessa kryptovaroilla tarkoitetaan uudenlaisia digitaalisessa muodossa kirjattavia omaisuuseriä, jotka eivät perustu takaukseen tai saamiseen sen liikkeeseenlaskijalta.

Kryptovarojen syntyminen on ollut mahdollista hajautetun tilikirjatekniikan ja erityisesti lohkoketjuteknologian kehittymisen ansiosta. Hajautettua tilikirjatekniikkaa käytetään omaisuuserien omistusoikeuden kirjaamiseen. Kirjaamisessa hyödynnetään hajautettua tietokantaa keskuspalvelimen sijaan, eli transaktiot on hajautettu jokaiselle verkkoa pyörittävälle palvelimelle. Yleensä kaikki verkon jäsenet voivat lukea hajautetun tilikirjan tietoja ja käyttöoikeuksista riippuen myös lisätä uusia lohkoja.

Eri kryptovarojen markkina-arvot on laskettu kertomalla varan yksikköhinta sen liikkeessä olevalla määrällä.

Ainoastaan EKP:llä ja euroalueen kansallisilla keskuspankeilla on oikeus laskea liikkeeseen euroseteleitä ja -kolikoita. Tässä katsauksessa liikkeessä olevilla euroseteleillä ja -kolikoilla tarkoitetaan yhteenlaskettua arvoa, johon luetaan myös luottolaitosten hallussa olevat setelit ja kolikot.

Rahaa voidaan laskea liikkeeseen muussakin muodossa kuin käteisenä. Esimerkiksi sähköistä rahaa säilytetään teknisellä välineellä kuten älypuhelimella, ladattavalla rahakortilla (sirukortilla) tai palvelimella, jolla sitä voidaan siirtää sähköisesti. Sähköistä rahaa laskevat liikkeeseen lähinnä pankit.

CRIX-indeksi  on lähes reaaliaikainen vertailuindeksi, jonka laatii Humboldt-Universität zu Berlin.

Lisätietoa kryptovaroista ja rahasta:

EKP:n Crypto-Assets Task Force -työryhmä (2019), Crypto-Assets: Implications for financial stability, monetary policy, and payments and market infrastructures, Occasional Papers -sarjan julkaisu nro 223

EKP (2018), Virtual or virtueless? The evolution of money in the digital age, EKP:n johtokunnan jäsenen Yves Merschin puhe

EKP (2017), Digitaalinen rahaperusta – EKP:n arvio, EKP:n johtokunnan jäsenen Yves Merschin puhe

EKP (2015), Virtual currency schemes – a further analysis

EKP (2012), Virtual currency schemes, sisältää tapaustutkimukset Bitcoinista ja Second Lifesta

EKP:n verkkosivu Banknotes and coins circulation

EKP:n verkkosivu Banknotes and coins production

EKP:n verkkosivu Electronic Money

EKP, Financial stability implications of crypto-assets, Financial Stability Review, toukokuu 2018, kehikko 4

EKP:n verkkosivu Miten uusi teknologia muuttaa rahoitusmarkkinoita?

EKP:n verkkosivu Mikä on bitcoin?

EKP:n verkkosivu Mitä on raha?

Euroopan parlamentti (heinäkuu 2018), Cryptocurrencies and blockchain – Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion

Euroopan parlamentti (heinäkuu 2019), Virtual currencies and central banks monetary policy: challenges ahead, Monetary Dialogue

Englannin pankin verkkosivu Digital currencies

Tanskan keskuspankki (joulukuu 2017), Central bank digital currency in Denmark?, Analysis, No 28

Kansainvälinen järjestelypankki (maaliskuu 2018), Central bank digital currencies

Kryptovarojen markkinaindeksi on saatavilla CRIX-sivustossa

Kryptovarojen markkina-arvo on saatavilla CoinMarketCap-sivustossa.

FAANG-yhtiöiden markkina-arvon lähde on Bloomberg.

Valuuttakursseja koskeva tilastosarja EKP:n tilastotietopalvelussa: EXR.D.USD.EUR.SP00.A

BKT:tä koskeva tilastosarja EKP:n tilastotietopalvelussa: MNA.A.N.*.W2.S1.S1.B.B1GQ._Z._Z._Z.EUR.V.N