Uvid u statističke podatke europodručja: predstavljanje statističkih podataka uz kratka objašnjenja, u obliku jednostavnom za dijeljenje

10. kolovoza 2022.

Pandemija bolesti COVID‑19 prouzročila je jedno od najvećih smanjenja globalne proizvodnje od Drugog svjetskog rata i snažno pogodila globalnu trgovinu. U većini država europodručja razmjena roba i usluga 2020. znatno se smanjila te su salda tekućih računa snažno reagirala na promjenu gospodarskog i društvenog okružja. Iako se ukupni saldo tekućeg računa europodručja (mjeren kao udio u BDP‑u) nije znatno promijenio, u pojedinačnim državama europodručja došlo je do većih promjena salda (Grafikon 1.). Na primjer, Cipar, Francuska, Grčka i Malta zabilježili su znatna pogoršanja salda tekućeg računa. Za razliku od njih, Irska i Litva u drugoj polovici 2020. zabilježile su poboljšanja salda tekućeg računa.

Grafikon 1. Saldo tekućeg računa europodručja
postotak BDP‑a; isprekidane crte prikazuju države europodručja s najvećim viškom i manjkom za svako tromjesečje


Izvor: ESB

Zbog ograničenja povezanih s pandemijom izvoz i uvoz usluga smanjio se čak i više od ukupne gospodarske proizvodnje. U trećem tromjesečju 2020. na izvoz usluga europodručja odnosilo se 7,2 % BDP‑a dok se udio uvoza usluga smanjio na 6,4 % BDP‑a (Grafikon 2.).

Grafikon 2. Razmjena usluga u europodručju
postotak BDP‑a

  Prijevoz, izvoz Putovanja, izvoz Telekomunikacije, izvoz Naknade za uporabu intelektualnog vlasništva, izvoz Izvoz ostalih usluga  
  Prijevoz, uvoz Putovanja, uvoz Telekomunikacije, uvoz Naknade za uporabu intelektualnog vlasništva, uvoz Uvoz ostalih usluga  
Saldo računa usluga

Izvor: ESB

Neke kategorije usluga bile su jače pogođene od drugih. Međunarodna putovanja gotovo su se zaustavila a znatno pogođene bile su i usluge prijevoza. Istodobno su neke usluge iz krize izašle bez posljedica ili čak s boljim rezultatima. Na primjer, izvoz i uvoz telekomunikacijskih usluga u europodručju tijekom cijelog razdoblja pandemije i dalje je rastao unatoč smanjenju ukupne razmjene usluga.

Grafikon 3. Transakcije na tekućem računu europodručja s glavnim drugim ugovornim stranama
postotak BDP‑a europodručja

Izvor: ESB
Napomena: Iz podataka za Kinu i izvanteritorijalna financijska središta isključeno je posebno upravno područje Hong Kong.

Grafikon 3. prikazuje transakcije ne tekućem računu europodručja s glavnim drugim ugovornim stranama, mjerene kao udio u BDP‑u europodručja. Saldo računa europodručja sa svim trgovinskim partnerima izvan europodručja u Europi, osim s Češkom i Bugarskom u nekim tromjesečjima, bio je pozitivan. Pozitivan saldo ostvaruje se i s Brazilom, Kanadom, Indijom, Sjedinjenim Američkim Državama i Hong Kongom. Međutim, saldo tekućeg računa s Kinom i Rusijom i dalje je negativan. Treba napomenuti da je 2020. zabilježen najveći manjak odnosno višak salda tekućeg računa europodručja s Češkom, Ujedinjenom Kraljevinom i Poljskom od 2014.

U platnoj bilanci bilježe se i sažimaju sve gospodarske transakcije između rezidenata države ili gospodarskog područja (u ovom slučaju europodručja) i nerezidenata tijekom određenog vremenskog razdoblja (obično mjeseca, tromjesečja ili godine).

Platna bilanca sastoji se od tekućeg računa, kapitalnog računa i financijskog računa.

Različiti gospodarski resursi koji se pružaju i primaju (npr. roba, usluge, prihodi ili financijska imovina) vode se na pojedinačnim računima unutar platne bilance. Zbroj salda tekućeg i kapitalnog računa jest neto kreditiranje (višak) odnosno neto zaduživanje (manjak) dotične države ili gospodarskog područja.

U financijskom računu prikazane su neto nabava i prodaja financijske imovine i obveza između rezidenata i nerezidenata. Neto saldo financijskog računa konceptualno je jednak neto kreditiranju ili neto zaduživanju, koji se izvode iz tekućeg i kapitalnog računa.

Struktura platne bilance

Tekući račun Roba opća trgovina, neto izvoz robe za preprodaju i nemonetarno zlato (zlato koje vlasti ne drže kao pričuve)
Usluge proizvodne usluge, usluge popravaka, prijevoz, putovanja, građevinarstvo, usluge osiguranja i mirovinskih fondova, financijske usluge, naknade za uporabu intelektualnog vlasništva koje nisu drugdje uključene, telekomunikacijske, računalne i informacijske usluge, ostale poslovne usluge, osobne, kulturne i rekreacijske usluge, državna roba i usluge koje nisu drugdje uključene
Primarni dohodak naknade zaposlenicima, dohodak od ulaganja, porezi na proizvodnju i uvoz te subvencije na proizvode i subvencije za proizvodnju
Sekundarni dohodak tekući transferi (raspodjela dohotka) u gotovini ili u naravi među gospodarstvima (rezidenti i nerezidenti); među ostalima porez na dohodak, socijalni doprinosi i naknade te osobne doznake

 
Na tekućem i kapitalnom računu za evidentiranje transakcija povezanih s prihodima (izvoz) i rashodima (uvoz) upotrebljava se pozitivan predznak (+) a neto transakcije izračunavaju se oduzimanjem rashoda od prihoda.

Platna bilanca europodručja i njegovih država članica temelji se na istom okviru, stoga su metode izračuna svih 19 država europodručja u velikoj mjeri usporedive. Platna bilanca sastavlja se u skladu sa smjernicama iz šestog izdanja Priručnika za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja MMF‑a.