Průvodce statistikami eurozóny. Statistiky jsou opatřeny krátkými vysvětlivkami ve formátu, který lze snadno sdílet.

10. srpna 2022

Pandemie koronaviru (COVID-19) vedla k jednomu z největších propadů světového produktu od druhé světové války a značně ovlivnila světový obchod. Ve většině zemí eurozóny se obchod se zbožím a službami v roce 2020 výrazně snížil a salda běžných účtů prudce reagovala na měnící se ekonomické a společenské prostředí. I když se celkové saldo běžného účtu eurozóny (měřené jako podíl na HDP) příliš nezměnilo, došlo ke značným posunům v saldech jednotlivých zemí eurozóny (graf 1). Například Kypr, Francie, Řecko a Malta zaznamenaly výrazné zhoršení salda běžného účtu. Naproti tomu Irsko a Litva zaznamenaly ve druhé polovině roku 2020 jeho zlepšení.

Graf 1. Saldo běžného účtu eurozóny
(v % HDP; přerušované čáry znázorňují země eurozóny, které v každém čtvrtletí zaznamenaly největší přebytek a schodek)


Zdroj: ECB.

Vývoz i dovoz služeb se v důsledku omezení spojených s pandemií propadl ještě více než celková ekonomická produkce. Ve třetím čtvrtletí roku 2020 představoval vývoz služeb z eurozóny 7,2 % HDP a dovoz služeb klesl na 6,4 % HDP (graf 2).

Graf 2. Obchod se službami v eurozóně
(v % HDP)

  Doprava, vývoz Cestovní ruch, vývoz Telekomunikace, vývoz Poplatky za duševní vlastnictví, vývoz Vývoz ostatních služeb  
  Doprava, dovoz Cestovní ruch, dovoz Telekomunikace, dovoz Poplatky za duševní vlastnictví, dovoz Dovoz ostatních služeb  
Bilance služeb

Zdroj: ECB.

Některé kategorie služeb byly zasaženy více než jiné. Především se téměř zastavil mezinárodní cestovní ruch a významně byly zasaženy také služby v dopravě. Některé služby však krizi přestály, nebo dokonce expandovaly. Například vývoz a dovoz telekomunikačních služeb v eurozóně po celou pandemii i přes pokles celkového obchodu se službami nadále rostl.

Graf 3. Transakce s hlavními protistranami na běžném účtu eurozóny
(v % HDP eurozóny)

Zdroj: ECB.
Poznámka: Údaje za Čínu a offshore finanční centra nezahrnují Hongkong.

Graf 3 znázorňuje transakce s hlavními protistranami na běžném účtu eurozóny, měřené jako podíl na HDP eurozóny. Saldo účtu eurozóny bylo u všech evropských obchodních partnerů mimo eurozónu, s výjimkou České republiky a Bulharska v některých čtvrtletích, kladné. Kladné saldo bylo také zaznamenáno u Brazílie, Kanady, Indie, Spojených států a Hongkongu. Saldo běžného účtu je však dlouhodobě záporné u Číny a Ruska. Za zmínku stojí, že v roce 2020 zaznamenalo saldo běžného účtu eurozóny největší schodek nebo přebytek vůči České republice, Spojenému království a Polsku od roku 2014.

Platební bilance zachycuje a shrnuje veškeré ekonomické transakce mezi rezidenty jedné země nebo ekonomické oblasti (v tomto případě eurozóny) a nerezidenty za určité období (typicky měsíc, čtvrtletí či rok).

Platební bilance se skládá z běžného účtu, kapitálového účtu a finančního účtu.

Rozdílné účty v rámci platební bilance odrážejí různé poskytnuté a obdržené ekonomické zdroje (tj. zboží, služby, výnosy nebo finanční aktiva). Součet zůstatků na běžném a kapitálovém účtu představuje čisté úvěry (přebytek) nebo čisté výpůjčky (schodek) dané země či ekonomické oblasti.

Finanční účet vykazuje čisté pořízení a zcizení finančních aktiv a pasiv mezi rezidenty a nerezidenty. Čisté saldo finančního účtu se koncepčně rovná čistým úvěrům nebo čistým výpůjčkám odvozeným z běžného a kapitálového účtu.

Struktura platební bilance

Běžný účet Zboží Všeobecné zboží, čistý vývoz zboží v rámci obchodu a neměnové zlato (zlato, které úřady nedrží jako rezervní aktiva)
Služby Výrobní služby, opravy, doprava, cestovní ruch, stavební práce, pojišťovací služby a penzijní financování, finanční služby, poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené, telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby, ostatní podnikatelské služby, osobní, kulturní a rekreační služby a výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené
Prvotní důchody Náhrady zaměstnancům, důchody z investic, daně z výroby a z dovozu a dotace na produkty a na výrobu
Druhotné důchody Běžné převody (rozdělení příjmů) v hotovosti nebo v naturáliích mezi ekonomikami (rezidenti i nerezidenti). Příkladem mohou být daň z příjmu, sociální příspěvky a dávky nebo osobní remitence.

 
Na běžném a kapitálovém účtu se kreditní (vývoz) a debetní (dovoz) transakce zaznamenávají s kladným znaménkem (+) a čisté transakce se vypočítávají odečtením debetních položek od položek kreditních.

Platební bilance eurozóny i jejích členských zemí se řídí stejným rámcem, proto jsou metody výpočtu ve všech 19 zemích eurozóny vysoce srovnatelné. Platební bilance se zpracovává v souladu s obecnými zásadami uvedenými v manuálu MMF k sestavení platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí (šesté vydání).