Vrijednosni papiri - dionice koje kotiraju na burzi