Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ζώνης ευρώ - κατά βασικούς αντισυμβαλλομένους