Vpogled v statistiko euroobmočja. Predstavljamo statistične podatke s kratkimi pojasnili v formatu, ki omogoča enostavno izmenjavo.

19. OKTOBER 2018

Gibanje tržne vrednosti delnic, ki kotirajo na borzi, se med državami euroobmočja razlikuje

Od septembra 2017 se tržna vrednost delnic izdajateljev iz euroobmočja, ki kotirajo na borzi, giblje na ravni okrog 8 bilijonov EUR in je tako presegla najvišjo vrednost (7 bilijonov EUR), zabeleženo na začetku finančne krize poleti leta 2007. Podjetniški sektor je daleč največji sektor izdajateljev, saj predstavlja približno 80% skupne vrednosti. Tržna vrednost sektorja drugih finančnih družb je zdaj več kot dvakrat višja od tržne vrednosti bančnega sektorja.

Delnice, ki kotirajo na borzi, so pomemben del finančnega sektorja v euroobmočju. So eden glavnih nosilcev financiranja in naložb za izdajatelje in vlagatelje, čeprav na njihovo premoženje lahko vplivajo spremembe tečajev delnic. Zato so statistični podatki o delnicah, ki kotirajo na borzi, pomembni za finančno in denarno analizo.

Med nedavno finančno krizo je vrednost delnic izdajateljev iz euroobmočja, ki kotirajo na borzi, v manj kot dveh letih upadla za 60%, in sicer s 7 bilijonov EUR v maju 2007 na manj kot 3 bilijone EUR v februarju 2009. Nato je bilo potrebnih šest let, da se je vrednost ponovno dvignila na predkrizno raven, od septembra 2017 pa se giblje na ravni okrog 8 bilijonov EUR.

Graf 1 – Tržna vrednost delnic izdajateljev iz euroobmočja, ki kotirajo na borzi, v vseh valutah

(v milijardah EUR; avgust 2018)

Vir: Statistični podatki ECB o izdajanju vrednostnih papirjev

Delnice, ki kotirajo na borzi, izdajajo trije glavni sektorji. Podjetniški sektor je daleč največji, saj predstavlja približno 80% skupne vrednosti vseh delnic v euroobmočju, ki kotirajo na borzi (avgust 2018). Bančni sektor je bil drugi največji sektor do marca 2012, ko ga je prehitel sektor drugih finančnih družb (z izjemo novembra 2012). Sektor drugih finančnih družb med drugim zajema zavarovalnice, finančne družbe ter posrednike in trgovalce z vrednostnimi papirji. Po najnovejših statističnih podatkih je tržna vrednost delnic, ki kotirajo na borzi in so jih izdale druge finančne institucije, zdaj več kot dvakrat višja od tržne vrednosti delnic, ki jih je izdal bančni sektor, in sicer se od januarja 2018 giblje na ravni okrog 1,3 bilijona EUR. Od finančne krize se tržna vrednost v bančnem sektorju giblje drugače (glej graf 2).

Med državami obstajajo precejšnje razlike. Na interaktivnih grafih si lahko ogledate tržno vrednost v vaši državi v primerjavi z drugimi članicami euroobmočja. 

Graf 2 – Gibanje delnic podjetij, bank in drugih finančnih družb euroobmočja, ki kotirajo na borzi, pred finančno krizo in po njej

(v milijardah EUR, vse valute; avgust 2018)

Delnice, ki kotirajo na borzi, in dolžniški vrednostni papirji so vrednostni papirji, ki nudijo alternativo tradicionalnemu financiranju pri bankah, kot so na primer bančna posojila. Gibanja na trgih vrednostnih papirjev lahko vplivajo na transmisijski mehanizem denarne politike ter tudi na finančno strukturo euroobmočja. Delnice, ki kotirajo na borzi, in dolžniški vrednostni papirji so namreč pomemben nosilec financiranja in naložb za izdajatelje in vlagatelje, čeprav na njihovo premoženje lahko vplivajo spremembe tečajev delnic. Zato ti statistični podatki prispevajo k finančni in denarni analizi euroobmočja in jo izboljšujejo.

Delnice, ki kotirajo na borzi, vključujejo vse delnice, katerih tečaji kotirajo na priznani borzi ali drugi obliki organiziranega trga. Gre za finančno premoženje, ki predstavlja lastninske pravice v družbah. Običajno dajejo imetniku pravico do deleža v dobičku družb (v obliki dividend) in do deleža v njihovem neto premoženju ob likvidaciji.

Statistični podatki euroobmočja o delnicah, ki kotirajo na borzi, so razčlenjeni na stanja in transakcije. Stanja zajemajo tržno vrednost delnic, ki kotirajo na borzi. Transakcije obsegajo (i) nove izdaje, kadar izdajatelj za gotovino proda novo nastale delnice, ki kotirajo na borzi, in (ii) unovčenja, kadar izdajatelj za gotovino odkupi delnice, ki kotirajo na borzi. 

Med delnice, ki kotirajo na borzi, niso vključene delnice/enote, ki so jih izdali skladi denarnega trga in drugi investicijski skladi. V »vpogledu« z dne 20. oktobra 2017 boste izvedeli več o investicijskih skladih v euroobmočju.

Podjetniški sektor se nanaša na nefinančne družbe, sektor drugih finančnih družb pa zajema različne nebančne finančne družbe, kot so na primer zavarovalnice, finančne družbe, posredniki in trgovalci z vrednostnimi papirji ter holdingi (ki ne nadzirajo drugih enot).

Tukaj razpoložljivi statistični podatki so iz mesečne statistike o izdajanju vrednostnih papirjev, ki je na voljo v statističnem skladišču ECB, do katerega lahko dostopate s kodo, navedeno v razdelku z naslovom »Dodatne informacije«.

Četrtletni statistični podatki o lastniških vrednostnih papirjih, ki kotirajo na borzi, in o lastniških vrednostnih papirjih, ki ne kotirajo na borzi, so na voljo tudi v statistiki iz četrtletnih sektorskih računov. Četrtletni statistični podatki se zaradi metodoloških razlik lahko razlikujejo od statistike o izdajanju vrednostnih papirjev. Tudi ti podatki so na voljo v statističnem skladišču ECB in vključeni v interaktivne grafične predstavitve na spletnem mestu »Naša statistika«.

Statistične podatke o izdajanju vrednostnih papirjev v euroobmočju zbirajo nacionalne centralne banke v skladu z enotnim pravnim okvirom in pri tem v vseh državah euroobmočja uporabljajo enake metodološke smernice. Zato so mesečni statistični podatki primerljivi in se torej lahko uporabljajo za primerjave med državami in za mednarodne primerjave.

Statistika o izdajanju vrednostnih papirjev je v skladu z Evropskim sistemom računov (ESR 2010).