Banková štatistika na účely dohľadu: internetová stránka
Poznámka: Žltý krúžok v stĺpci „Veľkosť“ znamená, že sťahovanie môže trvať dlhšiu dobu.

Názov PDF Excel XML CSV Link Veľkosť Popis
Celá databázaBanková štatistika na účely dohľadu: viaceré aspekty bánk zaradených medzi významné inštitúcie
Celá databáza
Banková štatistika na účely dohľadu za banky zaradené medzi významné inštitúcie: zloženie súvahy a ziskovosť, kapitálová primeranosť a finančná páka, kvalita aktív, financovanie a likvidita
PrehľadBanková štatistika na účely dohľadu: viaceré aspekty bánk zaradených medzi významné inštitúcie
Zloženie súvahy a ziskovosť
Zloženie súvahy, ziskovosť a expozície voči orgánom verejnej správy za jednotlivé vykazovacie obdobia
Kapitálová primeranosť a finančná páka
Kapitálové koeficienty, ukazovateľ finančnej páky a rizikové expozície za jednotlivé vykazovacie obdobia
Kvalita aktív
Bezproblémové a problémové expozície, úpravy podmienok splácania a hierarchia reálnej hodnoty za jednotlivé vykazovacie obdobia
Financovanie
Pomer úverov ku vkladom za jednotlivé vykazovacie obdobia
Likvidita
Pomer likviditného krytia za jednotlivé vykazovacie obdobia
Celá správaBanková štatistika na účely dohľadu: viaceré aspekty bánk zaradených medzi významné inštitúcie
Supervisory Banking Statistics, štvrtý štvrťrok 2022
Banková štatistika na účely dohľadu: údaje bánk označených ako významné inštitúcie z nasledujúcich oblastí: i) všeobecná štatistika, ii) zloženie súvah a ziskovosť, iii) kapitálová primeranosť a finančná páka, iv) kvalita aktív, v) financovanie, vi) likvidita
Koeficienty solventnosti, finančnej páky a likvidity (tretí pilier)Koeficienty solventnosti, finančnej páky a likvidity jednotlivých bánk a vzory špecifických výkazov
Vybrané údaje o treťom pilieri za rok 2020
Koeficienty solventnosti, finančnej páky a likvidity jednotlivých bánk a informácie o expozíciách, na ktoré sa vzťahujú opatrenia súvisiace s koronavírusom
Predchádzajúce vydania
Predchádzajúce vydaniaPredchádzajúce vydania kompletnej správy týkajúcej sa bankovej štatistiky na účely dohľadu a správy o koeficientoch platobnej schopnosti a finančnej páky (tretí pilier) sú dostupné po kliknutí na odkaz: Bližšie informácie o zverejnených údajoch na účely dohľadu → Predchádzajúce vydania