Ο παρών δικτυακός τόπος περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με στατιστικές της ζώνης του ευρώ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών και παρουσιάζει επιμέρους κατηγορίες διαθέσιμων στατιστικών στοιχείων, τα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν εύκολα.

Don’t take it for granted: the value of high-quality data and statistics for the ECB’s policymaking

20 October 2020

Institutions all over the world are today celebrating the third World Statistics Day with the theme “Connecting the world with data we can trust”.

To the top